Dz.Urz.MS.2018.326

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie utworzenia Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Strzelewie 61, 86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie, podległy Dyrektorowi Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.