Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.238

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Oddziału Zewnętrznego w Popowie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Popowie, z siedzibą w Popowie, ul. Nadbużańska 39 Popowo-Parcele, 07-203 Somianka, woj. mazowieckie, podległy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.