Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.21.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2015 r.

DECYZJA Nr 809
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. Nr 18, poz. 135) postanawia się, co następuje:
§  1. 1 Tworzy się oddziały prewencji Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Legnicy, Opolu, Płocku, Radomiu i Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej "oddziałami prewencji Policji".
§  2. Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad oddziałami prewencji Policji.
§  3.
1. Oddziały prewencji Policji stanowią odwód Komendanta Głównego Policji przeznaczony do działań na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Komendant Główny Policji podejmuje decyzje w sprawie zmiany miejsca stacjonowania oddziałów prewencji Policji.
§  4.
1. W przypadku prowadzenia operacji wymagających użycia oddziałów prewencji Policji z kilku województw, ich koncentracja dokonywana jest na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji.
2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji podejmuje decyzje w sprawie koncentracji nadzorowanych oddziałów prewencji Policji.
§  5.
1. Oddziałami prewencji Policji kierują dowódcy oddziałów podlegający komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.
2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji sprawuje nadzór nad przygotowaniem oddziałów prewencji Policji do wykonywania zadań wynikających z odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) wykorzystania przyznanego limitu etatowego w stopniu nie mniejszym niż 90% etatu oddziału prewencji Policji;
2) zapewnienia wyszkolenia oraz wyposażenia oddziałów prewencji Policji w środki techniczne;
3) wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających dyspozycyjność oddziałów prewencji Policji, a w przypadku wprowadzenia stanów wyższej gotowości, do zapewnienia obecności co najmniej 75% stanu osobowego.
3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji funkcje nadzoru wykonuje przy pomocy komórek właściwych w sprawach sztabowych.
4. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji włącza oddziały prewencji Policji do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie, o ile Komendant Główny Policji lub z jego upoważnienia kierownik komórki właściwej w sprawach sztabowych nie zarządzi inaczej.
§  6. 2 (uchylony).
§  7. Oddziały Prewencji Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Radomiu i Zielonej Górze utworzone na podstawie decyzji wymienionej w § 8, stają się oddziałami prewencji Policji i samodzielnymi pododdziałami prewencji Policji w rozumieniu niniejszej decyzji.
§  8. Traci moc decyzja nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.).
§  9. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 31 października 2007 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1-3

  3 (uchylone).

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 360 z dnia 8 września 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.12.62) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 247 z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.Urz.KGP.11.6.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 sierpnia 2011 r.

2 § 6 uchylony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 128 z dnia 5 marca 2008 r. (Dz.Urz.KGP.08.5.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 października 2007 r.
3 Załącznik nr 1-3 uchylone przez § 1 pkt 2 decyzji nr 360 z dnia 8 września 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.12.62) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2010 r.