Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2007.8.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku:
a) IX Wydział Cywilny,
b) X Wydział Karny;
2) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - XIII Wydział Cywilny.
§  2. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 7, poz. 31) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 12 lit. i-j otrzymują brzmienie:

"i) IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,

j) X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,";

2) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, poza:

a) II Wydziałem Karnym,

b) III Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

c) IV Wydziałem Gospodarczym,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Gospodarczym,

f) VII Wydziałem Gospodarczym - Krajowego Rejestru Sądowego,

g) VIII Wydziałem Gospodarczym - Krajowego Rejestru Sądowego;

h) IX Wydziałem Gospodarczym - Rejestru Zastawów,

i) X Wydziałem Grodzkim,

j) XI Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

k) I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu,

l) XII Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

m) XIII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu - prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne;".

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976.