Utworzenie Liceum Plastycznego w Koszalinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2002.1.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA KULTURY
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego w Koszalinie.

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się Liceum Plastyczne, mające siedzibę w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 9, zwane dalej "Szkołą".
2.
Szkoła używa nazwy "Liceum Plastyczne w Koszalinie".
3.
Szkoła zapewnia wykształcenie plastyczne oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
§  2.
W Szkole w roku szkolnym 2002/2003 uruchomiona zostanie I klasa, w następnych sukcesywnie dalsze klasy 4-letniego cyklu kształcenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002 r.