Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 177
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Splicie (Republika Chorwacji)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Splicie (Republika Chorwacji), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Split.
§  3.  Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje terytorium żupanii splicko - dalmatyńskiej.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.