Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rancho Santa Fe (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.58

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2020 r.

DECYZJA Nr 116
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rancho Santa Fe (Stany Zjednoczone Ameryki)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Rancho Santa Fe (Stany Zjednoczone Ameryki), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Rancho Santa Fe.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje hrabstwa: San Diego, Riverside i Imperial w stanie Kalifornia.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.