Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nesebyrze (Republika Bułgarii).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2018 r.

DECYZJA Nr 37
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nesebyrze (Republika Bułgarii)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nesebyrze (Republika Bułgarii), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Nesebyr.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje obwody: Burgas, Warnę i Dobricz.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.