Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 82
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Genval (Królestwo Belgii)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Genval (Królestwo Belgii), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Genval.
§  3.  Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje Region Waloński.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r.