Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Burgos (Królestwo Hiszpanii).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2021.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2021 r.

DECYZJA Nr 76
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Burgos (Królestwo Hiszpanii)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Burgos (Królestwo Hiszpanii), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Burgos.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje: Kastylię i Leόn oraz Kantabrię.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.