Dz.Urz.MSZ.2018.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 158
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braszowie (Rumunia)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Braszowie (Rumunia), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Braszów.
§  3.  Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje okręgi: Argeș , Braș ov, Buzǎu, Covasna, Dâmboviţa, Prahova, Sibiu i Vâlcea.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.