Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.206

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się jednostkę budżetową - Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, zwany dalej "Instytutem".
2.  Instytut rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2019 r.
§  2. 
1.  Instytut jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.
2.  Szczegółowy zakres działania Instytutu określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3.  Dyrektor Instytutu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi części 37 - Sprawiedliwość.
§  3a.  1  Do czasu powołania dyrektora Instytutu jego zadania i kompetencje wykonuje pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości.
2.  Członkowie rady naukowej, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4 statutu, mogą zostać powołani przed dniem wyboru pozostałych członków rady naukowej, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1-3 statutu. W przypadku ich powołania Minister Sprawiedliwości wskazuje członka rady naukowej pełniącego obowiązki przewodniczącego rady naukowej.
3.  Członkowie rady naukowej, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4 statutu, wykonują zadania rady naukowej do dnia ustalenia pełnego składu rady naukowej. Przepisy § 11 statutu stosuje się odpowiednio.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT INSTYTUTU EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH I FINANSOWYCH W ŁÓDZI

I. 

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, zwany dalej "Instytutem", jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową.
2.  Instytut może używać skróconej nazwy "IEEF".
§  2. 
1.  Siedziba Instytutu znajduje się w Łodzi.
2.  Instytut może za zgodą Ministra Sprawiedliwości tworzyć zamiejscowe komórki organizacyjne będące jego filiami.

II. 

Przedmiot działalności

§  3. 
1.  Celem funkcjonowania Instytutu jest działalność na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w dziedzinie nauk sądowych realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.
2.  W szczególności przedmiotem działalności Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie nauk sądowych, a w szczególności w zakresie: ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych, cyberprzestępczości gospodarczej;
2) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i wykonywania prac rozwojowych w dziedzinach nauk sądowych reprezentowanych w Instytucie;
3) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, w tym w szczególności do opracowywania ekspertyz oraz wydawania opinii na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
4) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk sądowych oraz gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej;
5) działalność szkoleniowa i edukacyjna, mająca na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe własnych kadr oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, biegłych sądowych i innych specjalistów w poszczególnych dyscyplinach nauk sądowych;
6) opracowywanie, propagowanie i wdrażanie standardów pracy poszczególnych zakładów Instytutu, mających znaczenie dla zarządzania wiedzą i jakością badań, a także podnoszenia poziomu ekspertyz sądowych i standardów pracy biegłych sądowych;
7) opracowywanie standardów badań naukowych;
8) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
9) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w zakresie nauk sądowych;
10) współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi, instytucjami szkoleniowymi działającymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz innymi instytucjami podejmującymi działania dla rozwoju nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych.
3.  W ramach upowszechniania wyników badań oraz osiągnięć naukowych Instytut może organizować krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, sympozja i seminaria oraz prowadzić działalność wydawniczą.
§  4. 
1.  W prowadzeniu badań naukowych oraz prac rozwojowych Instytut może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi oraz akademickimi.
2.  Współpraca, o której mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na współuczestnictwie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, konferencjach, seminariach oraz wymianie doświadczeń.
§  5. 
1.  Instytut wykonuje swoje zadania w ramach rocznych lub wieloletnich planów działalności ustalanych przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej i biorąc pod uwagę tematykę proponowaną przez Ministra Sprawiedliwości.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Sprawiedliwości może zlecić Instytutowi realizację badań nieobjętych planem działalności.
3.  W celu prowadzenia badań naukowych udostępnia się Instytutowi zestawienia statystyczne dotyczące prowadzonych spraw sądowych, dane statystyczne i inne materiały, w tym akta sądowe, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

III. 

Działalność opiniodawcza

§  6. 
1.  Opinie i ekspertyzy, o których mowa w § 3 ust. 1, wydają i opracowują pracownicy Instytutu, którzy zostali ustanowieni jego biegłymi.
2.  Biegłych Instytutu ustanawia jego dyrektor spośród pracowników mających wiedzę w danej dziedzinie nauki i doświadczenie zawodowe. Ustanowienie biegłym Instytutu na czas nieokreślony następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3.  Opinie wydawane przez Instytut podpisuje dyrektor Instytutu lub osoba upoważniona do podpisywania opinii w jego imieniu.
4.  Dyrektor Instytutu rozstrzyga, czy ze względu na dostarczony materiał badawczy oraz zakres i stopień skomplikowania sprawy, a także przewidywany koszt wykonania badań, sprawa nadaje się do opracowania ekspertyzy i wydania opinii przez Instytut.
5.  Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie wyłącznie na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.  Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla podmiotów innych niż wymienione w ust. 5 Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości.
§  7. 
1.  Przy ustalaniu wynagrodzenia za wykonanie opinii zleconych przez uprawnione organy w postępowaniu cywilnym i karnym Instytut stosuje obowiązujące w tych postępowaniach przepisy w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków biegłych.
2.  Należności za opinie zlecone Instytutowi i wykonane w toku innych postępowań niż wymienione w ust. 1 Instytut ustala w umowie zawartej ze zleceniodawcą, uwzględniając w wynagrodzeniu za sporządzenie opinii co najmniej bezpośrednie nakłady poniesione na jej opracowanie i obciąża nimi organy (podmioty) zlecające wykonanie opinii.

IV. 

Organy Instytutu

§  8.  Organami Instytutu są:
1) dyrektor;
2) rada naukowa.
§  9. 
1.  Instytutem kieruje dyrektor.
2.  Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.
3.  Funkcję dyrektora Instytutu może pełnić osoba, która:
1) ma wyższe wykształcenie;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność naukową lub w zarządzaniu badaniami naukowymi, w tym projektami badawczymi lub w zarządzaniu zespołami badawczymi.
§  10. 
1.  Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:
1) ustala roczne i wieloletnie plany naukowe i badawczo-rozwojowe Instytutu;
2) organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska samodzielne;
3) prowadzi politykę kadrową Instytutu;
4) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych;
5) reprezentuje Instytut na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Sprawiedliwości, w szczególności zawiera umowy z ekspertami zewnętrznymi;
6) sporządza i przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości roczne sprawozdanie z wykonania zadań Instytutu i wykonania planu finansowego;
7) przygotowuje plany wydawnicze Instytutu;
8) ustala, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, regulamin organizacyjny Instytutu, określający jego wewnętrzną strukturę oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Instytutu;
9) zatwierdza, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, regulamin wyborów do rady naukowej;
10) przedstawia radzie naukowej inne sprawy wymagające jej opinii oraz zapewnia wykonanie uchwał rady;
11) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej;
12) zatrudnia głównego księgowego;
13) ustala regulamin pracy oraz inne regulaminy wewnętrzne, których wydanie przewidują odrębne przepisy;
14) zatwierdza, po zaopiniowaniu przez radę naukową, regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
15) podejmuje działania na rzecz rozwoju Instytutu, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
16) ustanawia regulamin określający tryb oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu.
2.  Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, przy pomocy zastępcy dyrektora oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą zastępcy dyrektora, a także głównego księgowego oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych Instytutu podporządkowanych dyrektorowi na podstawie regulaminu organizacyjnego Instytutu.
3.  Dyrektor odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu.
4.  Dyrektor może powołać Kolegium Instytutu, stanowiące jego zespół opiniodawczo-doradczy, w którego skład wchodzą zastępca dyrektora, główny księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych.
§  11. 
1.  Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2.  Do zadań rady naukowej należy w szczególności:
1) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
2) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów naukowych i badawczo-rozwojowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań z wykonania zadań Instytutu;
3) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego;
4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowo-badawczej;
5) opiniowanie propozycji wydawniczych;
6) opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami;
7) opiniowanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu wyborów do rady naukowej oraz regulaminu pracy Instytutu;
8) wydawanie opinii na temat kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
9) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
10) występowanie z wnioskiem do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
11) uchwalanie regulaminu rady naukowej.
3.  2  Rada naukowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby ważnych głosów decyduje głos przewodniczącego rady naukowej.
4.  Posiedzenia rady naukowej zwołuje dyrektor, zastępca dyrektora lub przewodniczący rady naukowej.
5.  Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 5-9 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
§  12. 
1.  3  Rada naukowa liczy 13 członków.
2.  W skład rady naukowej wchodzi:
1) 3 pracowników Instytutu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) 2 pracowników Instytutu ze stopniem naukowym doktora;
3) 1 pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego lub pracownik badawczo-techniczny Instytutu;
4) 4  7 osób spoza Instytutu posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością Instytutu powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym co najmniej 3 prokuratorów spośród kandydatów wskazanych przez Prokuratora Krajowego.
3.  Członków rady naukowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.
4.  Członków rady naukowej, o których mowa w ust. 2 pkt 4 Minister Sprawiedliwości powołuje na okres 4 lat.
4a.  5  Okres 4 lat, o którym mowa w § 12 ust. 3 i 4 rozpoczyna się z dniem, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie rady naukowej w nowym składzie.
5.  Członkowie rady naukowej, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4, są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6.  Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady naukowej ustala w regulaminie wyborów dyrektor Instytutu. Regulamin wyborów podlega zatwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości.
§  13. 
1.  Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2.  Rada naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępcę.
3.  W posiedzeniach rady naukowej biorą udział dyrektor, zastępca dyrektora, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.

V. 

Pracownicy Instytutu

§  14.  W celu wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, Instytut zatrudnia pracowników naukowych na stanowiskach: profesora, adiunkta i asystenta oraz pracowników badawczo-technicznych na stanowiskach: głównego specjalisty, starszego specjalisty oraz specjalisty.
§  15. 
1.  Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
2.  Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje dyrektor Instytutu z inicjatywy własnej lub na wniosek swojego zastępcy lub kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.
3.  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki. Ogłoszenie można zamieścić także w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.
4.  W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów i termin rozstrzygnięcia konkursu.
5.  Termin na zgłoszenie udziału w konkursie nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Instytutu.
6.  Dyrektor Instytutu powołuje spośród pracowników Instytutu oraz członków rady naukowej niebędących pracownikami Instytutu komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego.
7.  Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków.
8.  W skład komisji powinni wchodzić pracownicy naukowi reprezentujący dziedzinę, której dotyczy konkurs.
9.  W przypadku, gdy konkurs dotyczy stanowiska adiunkta lub profesora, w skład komisji powinni również wchodzić pracownicy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
10.  Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone na konkurs po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją. Komisja może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku znacznej liczby kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną mogą zostać zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
11.  Komisja konkursowa wyłania kandydata, bądź stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań. Kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata podlegają zaopiniowaniu przez radę naukową Instytutu.
12.  Jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. W takim wypadku dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
13.  Dyrektor Instytutu może zrezygnować z zatrudnienia kandydata i ogłosić nowy konkurs także wtedy, gdy rada naukowa Instytutu wyrazi negatywną opinię o kandydacie.
14.  Wyniki konkursu ogłaszane są przez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki. Kandydaci informowani są o wynikach konkursu na piśmie.
1 § 3a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.343) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 2018 r.
2 Załącznik § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2019 r.
3 Załącznik § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 20 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2019 r.
4 Załącznik § 12 ust. 2 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.343) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 20 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2019 r.

5 Załącznik § 12 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 20 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2019 r.