Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie utworzenia i trybu działania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w latach 2016-2018

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komisję do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwaną dalej "komisją".
2.  Komisja wykonuje następujące zadania:
1) sprawdzenie i ocenę stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) sprawdzenie przestrzegania w Ministerstwie zasad postępowania z materiałami niejawnymi, w tym:
a) stanu ewidencyjnego materiałów niejawnych przechowywanych w kancelarii tajnej oraz porównanie stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym,
b) sposobu przechowywania i udostępniania materiałów niejawnych,
c) procedury obiegu, rejestracji i sposobu wytwarzania dokumentów niejawnych.
§  2.  Czynnościami kontrolnymi komisji są objęte materiały niejawne przetwarzane w Ministerstwie w latach 2016 - 2018.
§  3.  Kontrola jest prowadzona przez komisję w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.
§  4.  W skład komisji wchodzą:
1) Przewodnicząca - Karolina Lenard;
2) Członkowie - Anna Serafin i Bożena Matysiak.
§  5. 
1.  Przewodnicząca kieruje pracami komisji i podejmuje decyzje w zakresie działania komisji, w tym w zakresie organizacji pracy komisji.
2.  Przewodnicząca nadzoruje i koordynuje prace Członków komisji.
3.  Członkowie komisji uczestniczą w pracach komisji i wykonują czynności kontrolne.
4.  Przewodnicząca i Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych.
§  6. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz pracownicy tych komórek organizacyjnych, które są objęte czynnościami kontrolnymi komisji, są zobowiązani do udzielania wyjaśnień Przewodniczącej i Członkom komisji w toku prowadzonych czynności kontrolnych, a także przedstawienia wszelkich dokumentów i materiałów objętych tematem i zakresem kontroli, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
2.  W ramach prowadzonych czynności kontrolnych Przewodnicząca i Członkowie komisji są uprawnieni do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń kontrolowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością kontrolowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa, objętych tematem i zakresem kontroli;
3) żądania od pracowników kontrolowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa ustnych i pisemnych wyjaśnień.
3.  Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, objętych czynnościami kontrolnymi komisji, w trakcie trwania kontroli mają prawo do:
1) wnioskowania o dołączenie do akt kontroli konkretnych dokumentów;
2) wnioskowania o złożenie wyjaśnień przez wskazanych pracowników komórki organizacyjnej.
4.  Z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się notatkę.
5.  Notatka, o której mowa w ust. 4, obejmuje:
1) oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia;
2) imię i nazwisko Przewodniczącej lub Członka Komisji oraz osoby uczestniczącej w czynnościach;
3) opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń;
4) podpisy osób, o których mowa w pkt 2.
6.  Komisja dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
7.  Dowodami są w szczególności dokumenty (w tym wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie), oględziny, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia.
8.  Dokumenty niejawne są w toku czynności kontrolnych przetwarzane z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  7. 
1.  Komisja w terminie do dnia 15 lutego 2019 r., sporządzi protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający:
1) określenie celu i zakresu kontroli oraz terminu jej prowadzenia;
2) ustalenia z kontroli wskazujące zakres stwierdzonych nieprawidłowości, przyczynę ich powstania i skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać w świetle kryteriów stosowanych w postępowaniu kontrolnym;
3) zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Ministerstwa w zakresie dotyczącym kontroli.
2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Przewodnicząca oraz Członkowie komisji.
3.  Komisja przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 1, do wiadomości Ministra, Dyrektora Generalnego oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa, do kierowników tych komórek.
4.  Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa informują Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
§  8.  Z tytułu udziału w pracach komisji Przewodniczącej i Członkom komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§  9.  Obsługę administracyjno-finansową prac komisji zapewnia Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie.
§  10.  Komisja kończy prace z dniem przekazania Ministrowi protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
§  11. 
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2.  Zarządzenie traci moc z dniem 28 lutego 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).