Utworzenie i organizacja systemu stałego dyżuru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UPRP.2020.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie utworzenia i organizacji systemu stałego dyżuru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086 i 2309) w zw. z art. 18 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) zarządza się, co następuje.
§  1. 
1. 
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. poz. 2218) oraz wykonując § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 5 pkt 1 zarządzenia Nr 6 Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. MR z 2020 r. poz. 9) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także podwyższania gotowości obronnej tworzy się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem", Stały Dyżur.
2. 
Stały Dyżur uruchamia i decyduje o jego zakończeniu Prezes Urzędu po uzyskaniu właściwej decyzji ministra nadzorującego Urząd.
3. 
Stały Dyżur w Urzędzie składa się z Zespołu Stałego Dyżuru, zwanego dalej "Zespołem" oraz dyżuru pełnionego w sekretariatach komórek organizacyjnych Urzędu, zwanych dalej "Sekretariatami".
§  2. 
1. 
Za organizację i funkcjonowanie Stałego Dyżuru oraz kierowanie jego działalnością odpowiada Dyrektor Generalny Urzędu. Dyrektor Generalny Urzędu uzgadnia z Prezesem Urzędu istotne decyzje oraz przekazuje mu istotne informacje dotyczące funkcjonowania, organizacji i kierowania Stałym Dyżurem.
2. 
Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru obejmuje w szczególności:
1)
wyznaczenie - w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu - pracowników do Zespołu i Sekretariatów;
2)
uwzględnienie zadań Stałego Dyżuru w regulaminach komórek organizacyjnych Urzędu i kartach pracy;
3)
wskazanie i przygotowanie miejsc pełnienia Stałego Dyżuru oraz ich wyposażenie w niezbędny sprzęt zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 6 Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów, w szczególności w środki łączności, sprzęt informatyczny, RTV, informacji niejawnych, kwaterunkowy (odpoczynku, przygotowania i spożywania posiłków oraz higieny osobistej);
4)
sporządzenie odpowiedniej dokumentacji Stałego Dyżuru, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 zarządzenia Nr 6 Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów;
5)
przeszkolenie teoretyczne i praktyczne Zespołu oraz doskonalenie nabytych umiejętności.
3. 
Obsadę Zespołu zapewniają komórki organizacyjne Urzędu, w składzie:
1)
Audyt Wewnętrzny - 1 pracownik;
2)
Departament Informatyki - 4 pracowników;
3)
Departament Zgłoszeń - 2 pracowników;
4)
Departament Wydawnictw - 2 pracowników;
5)
Departament Rejestrów - 2 pracowników;
6)
Biuro Dyrektora Generalnego - 2 pracowników;
7)
Biuro Finansowo-Księgowe - 2 pracowników;
8)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze - 2 pracowników;
9)
Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej - 2 pracowników;
10)
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych - 3 pracowników.
4. 
Obsadę Sekretariatów zapewniają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu.
5. 
Do Zespołu nie wyznacza się pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyznaczonych do realizacji innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§  3. 
1. 
Stały Dyżur organizuje się w formie całodobowej służby dyżurnej pełnionej przez Zespół w pomieszczeniu pracy Nr 501, dotychczas użytkowanym przez Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w trybie dwuzmianowym lub trzyzmianowym.
2. 
Dyżur Sekretariatów, pełniony w godzinach pracy, organizują kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu. O innym trybie dyżuru Sekretariatów decyduje Dyrektor Generalny Urzędu.
3. 
W stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań szkoleniowych, Stały Dyżur może funkcjonować w ograniczonym zakresie.
§  4. 
1. 
Funkcjonowanie Stałego Dyżuru określa "Instrukcja Stałego Dyżuru Urzędu Patentowego RP", sporządzona zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4.
2. 
Za opracowanie i aktualizację dokumentacji, o której mowa w ust. 1, odpowiada Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
3. 
Dokumentację Sekretariatów oraz obieg informacji w komórkach organizacyjnych Urzędu określają kierownicy tych komórek.
§  5. 
1. 
Szkolenia i treningi zespołu Stałego Dyżuru przeprowadza Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2. 
Stały Dyżur powinien zostać objęty szkoleniem obronnym w ramach odrębnej grupy szkoleniowej.
§  6. 
1. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, w terminie 5 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przekażą do Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych pisemne wykazy pracowników, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz numery telefonów i faksów Sekretariatów.
2. 
W przypadku wystąpienia zmian w obsadzie Zespołu, kierownik komórki organizacyjnej Urzędu jest zobowiązany, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia zmiany, do pisemnego powiadomienia Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§  7. 
Traci moc zarządzenie Nr 1 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia i organizacji systemu stałego dyżuru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.