Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.121

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Narodowe Centrum Kryptologii

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546), zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 czerwca 2013 r. tworzy się państwową jednostkę budżetową - Narodowe Centrum Kryptologii, zwane dalej "Centrum".
§  2. Z dniem 1 czerwca 2013 r. Dyrektora Centrum ustanawia się dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części 29 - Obrona narodowa.
§  3. Centrum nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT NARODOWEGO CENTRUM KRYPTOLOGII

§  1. Narodowe Centrum Kryptologii, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową bezpośrednio podległą Ministrowi Obrony Narodowej.
§  2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.
§  3. Do zadań Centrum należy konsolidacja kompetencji i zasobów resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii, w szczególności:
1) realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań, projektowaniem, budową, wdrażaniem, użytkowaniem oraz ochroną narodowych technologii kryptologicznych;
2) wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych;
3) osiągnięcie oraz utrzymanie potencjału i kompetencji w zakresie:
a) budowy urządzeń i narzędzi kryptograficznych służących do przetwarzania informacji niejawnych oraz innych posiadających zdolności kryptograficzne,
b) wytworzenia rozwiązań do pełnej ochrony i zabezpieczenia informacji i przekazu wraz z możliwością przygotowania zasad wdrożenia i produkcji,
c) wypracowania metodologii i rozwiązań naukowo-technicznych w obszarze badania odporności rozwiązań kryptograficznych na kompromitację,
d) zapewnienia warunków do prowadzenia badań, także we współpracy z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinach nauki związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z kryptologią,
e) organizacji biblioteki i zbioru opracowań, w tym zawierających informacje niejawne, dotyczących zaawansowanej kryptologii;
4) realizacja zadań w zakresie kryptologii zleconych, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, przez inne organy państwa lub administracji publicznej;
5) realizacja innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej;
6) 1 realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji gestora sprzętu wojskowego stanowiącego urządzenia i narzędzia kryptograficzne;
7) 2 przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne w projektach naukowo badawczych w obszarze związanym z kryptologią i cyberobroną, we współpracy z jednostkami inicjującymi oraz zawierania umów w tym zakresie.
§  4.
1. Centrum realizuje zadania w ramach działalności:
1) naukowo-edukacyjnej przez konsolidację środowisk naukowych reprezentujących dziedziny nauki związane w sposób bezpośredni lub pośredni z kryptologią, opracowanie oraz aktualizację, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, efektów kształcenia w zakresie podstaw kryptologii i upowszechnianie ich w środowisku akademickim, a także promowanie ich wdrożenia w polskich uczelniach, prowadzenie działalności naukowej w zakresie wymagającym dostępu do informacji niejawnych;
2) badawczo-rozwojowej przez koordynację prac badawczych w resorcie obrony narodowej i prowadzenie we współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, budowanie demonstratorów technologii, prototypów i rozwiązań pilotażowych, w zakresie technologii kryptologicznych oraz zapewnianie laboratoriów na potrzeby specjalistycznych badań i analiz związanych z kryptologią, w szczególności na potrzeby Ministra Obrony Narodowej i polskich służb specjalnych;
3) wdrożeniowej w zakresie technologii kryptologicznych urządzeń i technologii, będących między innymi produktami Centrum lub badanymi przez Centrum, w urządzeniach produkowanych przez polski przemysł oraz stworzenie potencjału umożliwiającego wsparcie pracami laboratoryjnymi i analitycznymi procesu akredytacji i certyfikacji rozwiązań kryptograficznych;
4) opiniodawczej w zakresie realizacji zadań związanych z wymogami opracowywania i opiniowania dokumentów dotyczących pozyskiwania, funkcjonowania, zakupu, wytwarzania, użytkowania systemów, technologii i dokumentów oraz urządzeń kryptograficznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wypracowanie stanowiska resortu obrony narodowej, w zakresie wymagań kryptograficznych, w krajowych i międzynarodowych gremiach normalizacyjnych.
§  5.
1. Centrum współdziała, w zakresie realizowanych zadań, z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej zgodnie z kompetencjami tych jednostek.
2. Centrum współdziała ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.).
3. Centrum może współdziałać ze Służbą Wywiadu Wojskowego, zgodnie z ustawami, o których mowa w ust. 2.
§  6.
1. Działalnością Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Centrum.
2. Dyrektora Centrum oraz jego zastępców powołuje na 3 letnią kadencję i odwołuje Minister Obrony Narodowej.
3. Dyrektor Centrum może upoważnić pracowników Centrum do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach.
4. Dyrektor może wydawać decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.
5. Dyrektor Centrum może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.
§  7.
1. Dyrektor Centrum wykonuje zadania statutowe przy pomocy:
1) zastępców Dyrektora Centrum;
2) głównego księgowego;
3) szefów komórek wewnętrznych.
2. Strukturę organizacyjno-etatową oraz "szczegółowy zakres działania Narodowego Centrum Kryptologii" określają odrębne przepisy.
1 Załącznik § 3 pkt 6:

- dodany przez § 1 zarządzenia nr 14/MON z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18/MON z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.207) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

2 Załącznik § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 18/MON z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.207) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.