Utworzenie i nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Cyberbezpieczeństwa".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2021.238

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 października 2021 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Cyberbezpieczeństwa" 1

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:
§  1.  2
1. 
Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Cyberbezpieczeństwa", zwaną dalej "Instytucją".
2. 
Instytucja jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.
§  2. 
1. 
Instytucja realizuje zadania publiczne polegające na ochronie publicznej cyberprzestrzeni, w szczególności cyberprzestrzeni resortu sprawiedliwości, a także świadczeniu usług dla administracji publicznej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego.
2. 
Instytucja świadczy usługi dla administracji publicznej, w szczególności resortu sprawiedliwości, w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego oraz poziomu informatyzacji w administracji publicznej.
§  3. 
Dniem rozpoczęcia działalności Instytucji jest dzień uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§  4. 
Instytucji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  5. 
W statucie wskazuje się mienie przeznaczone na wyposażenie Instytucji.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA  3

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  4
 Instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Cyberbezpieczeństwa", zwana dalej "Instytucją", jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773).
2. 
Instytucja posiada osobowość prawną.
3. 
Instytucja działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. 
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Ministrze Sprawiedliwości należy przez to rozumieć Ministra Sprawiedliwości lub osobę przez niego upoważnioną.
§  2. 
1. 
Siedzibą Instytucji jest miasto Zamość.
2. 
Instytucja może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności w formie oddziałów.
3. 
Instytucja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§  3. 
Organem założycielskim Instytucji jest Minister Sprawiedliwości.
§  4. 
1. 
Instytucja realizuje zadania publiczne polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochronie publicznej cyberprzestrzeni, w szczególności cyberprzestrzeni resortu sprawiedliwości, a także świadczeniu usług, w tym dla administracji publicznej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego oraz poziomu informatyzacji jak również podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.
2. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja świadczy usługi na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.
3. 
Instytucja w sposób racjonalny i przejrzysty szacuje oraz dokumentuje koszty oferowanej usługi, gwarantując organowi założycielskiemu ofertę nieodbiegającą w znacznym stopniu od cen rynkowych.
§  5. 
1. 
Instytucją kieruje Dyrektor Instytucji, zwany dalej "Dyrektorem".
2. 
Dyrektor nadaje Instytucji regulamin organizacyjny określający jej organizację wewnętrzną.
3. 
Dyrektor zarządza Instytucją przy pomocy zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych przed nim za realizację zadań wynikających z przydzielonego im zakresu obowiązków.
4. 
Dyrektor informuje Ministra Sprawiedliwości o zamiarze powołania i odwołania swoich zastępców.

Rozdział  2

Przedmiot działalności

§  6. 
Przedmiotem działalności podstawowej Instytucji, w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
Lp.PKDNazwa Grupowania
1.46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
2.58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
3.61Telekomunikacja
4.62Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
5.63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6.63.12.ZDziałalność portali internetowych
7.63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8.73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
9.73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
10.74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
12.82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
13.84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
14.84.23.ZWymiar sprawiedliwości
15.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.95.12.ZNaprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego

Rozdział  3

Przedstawicielstwo i organizacja Instytucji

§  7. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytucji jest upoważniony Dyrektor, z zastrzeżeniem § 10.
2. 
Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy dokonując czynności prawnych w imieniu Instytucji działają w granicach ich umocowania.
3.  5
 Jeżeli czynności prawne dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2, obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Instytucji do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, do skuteczności oświadczenia woli jest wymagane współdziałanie co najmniej dwóch osób.
4. 
Pełnomocników Instytucji, o których mowa w ust. 2, ustanawia i odwołuje Dyrektor.
6. 
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.
§  8. 
Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora.
§  9.  6
 Dyrektora Instytucji powołuje Minister Sprawiedliwości.
§  10. 
W przypadku niepowołania Dyrektora, jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, obowiązki Dyrektora wykonuje zastępca Dyrektora.

Rozdział  4

Mienie Instytucji

§  11. 
1. 
W celu realizacji statutowych zadań Instytucję wyposaża się w mienie określone w załączniku do niniejszego statutu.
2. 
Instytucja pokrywa koszty utrzymania części rzeczy przekazanych jej jako wyposażenie.
§  12. 
Instytucja samodzielnie gospodaruje przekazanym i nabytym mieniem, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów prawa.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa i źródła uzyskiwania przychodów

§  13. 
1. 
Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości.
2. 
Instytucja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3. 
Dyrektor instytucji przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz propozycję rozliczenia wyniku finansowego w terminach określonych w przepisach odrębnych
§  14. 
1. 
Podstawowym źródłem przychodów Instytucji jest prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem działalności określonym w § 6. Instytucja może również uzyskiwać przychody z innych źródeł, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także darowizn, spadków i zapisów.
2. 
Instytucja występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Rozdział  6

Nadzór i kontrola wewnętrzna

§  15. 
1. 
Nadzór nad działalnością Instytucji sprawuje Minister Sprawiedliwości.
2. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości dokonuje kontroli i oceny działalności Instytucji oraz pracy Dyrektora na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
§  16. 
1. 
Kontrola wewnętrzna Instytucji jest realizowana w ramach kontroli zarządczej, określonej w przepisach o finansach publicznych.
2. 
Zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora, który określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.

Rozdział  7

Zmiana statutu

§  17. 
Minister Sprawiedliwości z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora, może dokonać zmian niniejszego statutu w drodze zarządzenia.

Załącznik

WYKAZ MAJĄTKU, KTÓRY ZGODNIE Z § 11 STATUTU ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA WYPOSAŻENIE CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA 7  

Kwota 7 000 000 zł (siedem milionów złotych)
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2022 r.
2 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2022 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 2022 r.

3 Załącznik tytuł zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2022 r.
4 Załącznik § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2022 r.
5 Załącznik § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2022 r.
6 Załącznik § 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d zarządzenia z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2022 r.
7 Załącznik tytuł zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2022 r.