Utworzenie i funkcjonowania stałych dyżurów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.7.113

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałych dyżurów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GN.2601.2.2018

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 1 , w wykonaniu zadań określonych w § 6 ust. 2 Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska 2 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 3 , mając na względzie bezkolizyjną realizację nałożonych na Lasy Państwowe zadań obronnych, zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
Ustalam zasady tworzenia i funkcjonowania stałych dyżurów w wymienionych poniżej jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:
1)
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
2)
regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych,
3)
nadleśnictwach,
4)
Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych,
5)
Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych,
6)
Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych,
7)
Leśnym Banku Genów Kostrzyca,
8)
Ośrodku Kultury Leśnej,
9)
Ośrodku Techniki Leśnej,
10)
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
11)
zakładach o zasięgu regionalnym.
§  2. 
1. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to: Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa;
2)
zakładach - rozumie się przez to: zakłady o zasięgu krajowym nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i zakłady o zasięgu regionalnym nadzorowane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
3)
kierownikach jednostek organizacyjnych - rozumie się przez to: Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych;
4)
kierownikach zakładów - rozumie się przez to kierowników zakładów o zasięgu krajowym i kierowników zakładów o zasięgu regionalnym;
5)
stałym dyżurze - rozumie się przez to całodobową służbę dyżurną utworzoną w celu przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa w § 4;
6)
punkcie kontaktowym stałego dyżuru - rozumie się przez to stanowisko pracy powołane w celu przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa w § 7 ust. 3.
§  3. 
1. 
Stałe dyżury w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, o których mowa w § 1 ust. 1, wchodzą w skład systemu stałych dyżurów utworzonego przez Ministra Środowiska.
2. 
Stałe dyżury Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obejmują:
1)
stały dyżur w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
2)
stałe dyżury w jednostkach organizacyjnych,
3)
punkty kontaktowe stałych dyżurów w zakładach.
3. 
Stałe dyżury, o których mowa w ust. 2, tworzy się w celu:
1)
decyzji organów uprawnionych do uruchamiania zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej środowisko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2)
uruchamiania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej;
3)
zapewnienia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych warunków do całodobowego kierowania realizacją zadań przekazanych do wykonania przez Ministra Środowiska, w szczególności zadań operacyjnych;
4)
przekazywania podjętych decyzji Dyrektora Generalnego LP w sprawach wymienionych w ppkt 1 i 2 do jednostek organizacyjnych;
5)
zbierania i gromadzenia informacji o aktualnej sytuacji w LP, informowania o niej Dyrektora Generalnego LP oraz składania meldunków sytuacyjnych i dobowych do stałego dyżuru MŚ.
§  4. 
1. 
Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obejmują:
1)
uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2)
przekazywanie zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz zadań operacyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych i zakładom.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez:
1)
przyjmowanie i przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych informacji o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych;
2)
przyjmowanie informacji o wydarzeniach w LP, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa i przekazywanie ich Ministrowi Środowiska;
3)
uruchamianie zadań operacyjnych określonych w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i innych zadań związanych z bieżącą działalnością PGL LP;
4)
współdziałanie z organami, instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
5)
ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;
6)
przekazywanie uprawnionym osobom informacji dotyczących przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
§  5. 
Funkcjonowanie stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych i zakładach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadzoruje kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw obronnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  6. 
1. 
Za utworzenie i funkcjonowanie stałych dyżurów w kierowanych przez siebie jednostkach organizacyjnych odpowiadają kierownicy tych jednostek.
2. 
Utworzenie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:
1)
określenie:
a)
składu osobowego stałego dyżuru,
b)
miejsca pełnienia stałego dyżuru,
c)
zadań osób pełniących stały dyżur,
d)
zabezpieczenia logistycznego stałego dyżuru;
2)
opracowanie dokumentacji stałego dyżuru;
3)
wyposażenie w niezbędne systemy łączności i systemy teleinformatyczne;
4)
wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe;
5)
zapewnienie ochrony, w tym ochrony fizycznej, teleinformatycznej oraz ciągłości działania stałego dyżuru;
6)
zapewnienia miejsca do odpoczynku.
3. 
Osoby wyznaczone do pełnienia służby stałego dyżuru powinny posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).
§  7. 
1. 
Za funkcjonowanie punktów kontaktowych stałych dyżurów w kierowanych przez siebie zakładach odpowiadają kierownicy tych zakładów.
2. 
Utworzenie stałego dyżuru pełnionego metodą punktu kontaktowego obejmuje:
1)
określenie:
a)
składu osobowego,
b)
zadań osób pełniących stały dyżur w punkcie kontaktowym;
2)
opracowanie dokumentacji stałego dyżuru pełnionego metodą punktu kontaktowego;
3)
wyposażenie w niezbędne systemy łączności i systemy teleinformatyczne.
3. 
Do zadań punktów kontaktowych stałych dyżurów należy:
1)
zapewnienie całodobowego telefonicznego kontaktu ze stałym dyżurem jednostki nadrzędnej przez dyżur telefoniczny w godzinach pracy i po godzinach pracy;
2)
współdziałanie z organami, instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
3)
ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;
4)
przekazywanie informacji o zagrożeniu pożarowym i innych;
5)
przekazywanie informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa, które wystąpiły na terenie zakładu lub w jego sąsiedztwie;
6)
znajomość miejsca pobytu kierownika zakładu.
§  8. 
1. 
Dokumentację stałego dyżuru prowadzą:
1)
w stanie stałej gotowości obronnej państwa:
a)
w jednostkach organizacyjnych pracownicy prowadzący sprawy związane z realizacją zadań obronnych,
b)
w zakładach kierownik zakładu lub upoważniona przez niego osoba;
2)
po uruchomieniu stałego dyżuru w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny:
a)
w jednostkach organizacyjnych - starszy dyżurny,
b)
w zakładach - wyznaczeni pracownicy spośród obsady stałego dyżuru.
§  9. 
1. 
Dokumentację stałego dyżuru jednostek organizacyjnych stanowią:
1)
Instrukcja pełnienia stałego dyżuru,
2)
Dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych informacji i decyzji.
2. 
Instrukcja pełnienia stałego dyżuru powinna zawierać:
1)
postanowienia ogólne;
2)
cel organizacji stałego dyżuru;
3)
strukturę organizacyjną stałego dyżuru;
4)
zasady i procedury uruchamiania i powoływania stałego dyżuru;
5)
procedury podnoszenia gotowości obronnej w ramach stałego dyżuru;
6)
procedury uruchamiania zadań operacyjnych w ramach stałego dyżuru;
7)
wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów poczty elektronicznej osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej;
8)
wykaz koordynatorów zadań operacyjnych;
9)
wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;
10)
zadania realizowane w ramach stałego dyżuru;
11)
grafik pełnienia służby;
12)
miejsce pełnienia służby (numer pomieszczenia);
13)
wykaz pracowników jednostki organizacyjnej, ich adresy, telefony domowe i komórkowe;
14)
plan powiadamiania pracowników w miejscu pracy;
15)
wykaz numerów telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie stałego dyżuru w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych i stałych dyżurów pełnionych metodą punktów kontaktowych w zakładach (służbowych, domowych, komórkowych);
16)
tabelę sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;
17)
wypis z tabeli realizacji zadań operacyjnych jednostki organizacyjnej,
18)
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
19)
plan ewakuacji.
§  10. 
1. 
Dokumentację punktu kontaktowego stałych dyżurów w zakładach stanowią:
1)
Instrukcja funkcjonowania stałego dyżuru,
2)
Dziennik ewidencji przekazanych informacji i decyzji.
2. 
Instrukcja funkcjonowania stałego dyżuru pełnionego metodą punktu kontaktowego określa:
1)
postanowienia ogólne;
2)
zadania realizowane przez stały dyżur pełniony metodą punktu kontaktowego;
3)
zasady i procedury uruchamiania i odwoływania stałego dyżuru pełnionego metodą punktu kontaktowego;
4)
wykaz telefonów stałego dyżuru jednostki nadrzędnej;
5)
wykaz telefonów kierownictwa jednostki nadrzędnej;
6)
wykaz danych kontaktowych stałych dyżurów w urzędach współdziałających;
7)
wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób funkcyjnych zakładu;
8)
wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w punkcie kontaktowym;
9)
tabelę sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;
10)
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zakładu;
11)
plan ewakuacji zakładu.
§  11. 
1. 
Stałe dyżury uruchamia się w wypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zgodnie z harmonogramami przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zawartymi w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych (wyciągami z tych planów).
2. 
Stałe dyżury uruchamiają na polecenie ustne (telefoniczne) lub pisemne (w formie pisemnej decyzji) Ministra Środowiska - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub osoby przez niego upoważnione.
3. 
O uruchomieniu lub odwołaniu stałych dyżurów Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub osoba przez niego upoważniona informuje Ministerstwo Środowiska.
§  12. 
1. 
Stały dyżur pełniony jest w systemie zmianowym.
2. 
Stały dyżur pełnią co najmniej dwie osoby.
3. 
Stały dyżur w punkcie kontaktowym pełniony jest w sekretariacie lub przez wyznaczoną przez kierownika osobę - w czasie pracy w miejscu pracy, a po godzinach pracy - w miejscu zamieszkania.
§  13. 
Pracownicy wyznaczeni do pełnienia stałych dyżurów i dyżurów w punktach kontaktowych podlegają szkoleniu w ramach szkolenia obronnego zgodnie z planem szkolenia PGL LP na dany rok kalendarzowy.
§  14. 
1. 
Sprawdzenie gotowości do działania stałego dyżuru i punktów kontaktowych następuje w ramach:
1)
kontroli wykonywania zadań obronnych,
2)
treningów praktycznego działania ujętych w "Planie szkolenia PGL LP" na dany rok kalendarzowy.
§  15. 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§  16. 
Traci moc Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego LP z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałych dyżurów w PGL LP.
1 Art. 18 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430) stanowi, że Ministrowie organizują wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez podlegle ministerstwa, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi.
2 Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska z 2017 r. poz. 22.
3 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.