Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie utworzenia funduszu motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 81a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu funduszu motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarządzam, co następuje:
§  1. Tworzy się fundusz motywacyjny zwany dalej "funduszem" w ramach odpisu na fundusz administracyjny, naliczanego z funduszu składkowego.
§  2. Funduszem motywacyjnym dysponuje Prezes Kasy, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rolników na podstawie Regulaminu funduszu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Rolników, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2008 r.
2. Z dniem 1 października 2008 r. traci moc zarządzenie nr 63 Prezesa KRUS z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia funduszu motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

REGULAMIN

FUNDUSZU MOTYWACYJNEGO
§  1.
1. Regulamin funduszu motywacyjnego określa zasady gospodarowania środkami tego funduszu.
2. Środki funduszu motywacyjnego są wypłacane w formie nagród.
§  2.
1. Wielkość środków funduszu motywacyjnego ustala się co roku, w ramach odpisu na fundusz administracyjny, naliczanego z funduszu składkowego.
2. Wielkość środków funduszu ustala Prezes Kasy w porozumieniu z Prezydium Rady Rolników.
§  3. Środkami funduszu motywacyjnego dysponuje Prezes Kasy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rolników.
§  4.
1. Nagrodami z funduszu motywacyjnego mogą być objęci pracownicy Centrali Kasy, oddziałów regionalnych, placówek terenowych, jednostek podległych i nadzorowanych przez Prezesa Kasy.
2. Nagrody wypłacane z funduszu motywacyjnego mają charakter uznaniowy.
3. Nagrody przyznawane są za okres kwartału i wypłacane raz w kwartale.
4. Wysokość nagród ustala się na podstawie wyników pracy w poprzednim kwartale.
5. 1 Pracownik zachowuje prawo do nagrody z funduszu motywacyjnego za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w skutek choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Wysokość przyznanej nagrody nie jest wliczana do podstawy wymiaru zasiłku oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.
6. 2 Prezes Kasy może przyznawać nagrody specjalne.
§  5.
1. Nagrody z funduszu motywacyjnego ustalają:
1) Przewodniczący Rady Rolników w porozumieniu z Prezydium Rady Rolników dla Prezesa Kasy,
2) Prezes Kasy dla:
a) Zastępców Prezesa, Naczelnego Lekarza Kasy, Głównego Księgowego,
b) 3 Radców Prezesa.
3) Prezes Kasy w porozumieniu z Zastępcami Prezesa dla:
a) 4 dyrektorów, wicedyrektorów biur Centrali Kasy, oraz kierujących zespołami Centrali Kasy (Pełnomocników Prezesa),,
b) dyrektorów oddziałów regionalnych, pozostałych jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezesa Kasy w oparciu o wyniki uzyskane z kryteriów oceny pracy danej jednostki.
2. 5 Dyrektorzy biur Centrali Kasy oraz kierujący zespołami Centrali Kasy przyznają nagrody podległym pracownikom w ramach środków przyznanych dla danej komórki organizacyjnej, wynikających z iloczynu liczby etatów w danej komórce i wysokości przeciętnej kwoty nagrody przypadającej na etat pracowniczy, w oparciu o niżej wymienione kryteria:
1) terminowość i jakość załatwianych spraw,
2) ilość wyjazdów do oddziałów regionalnych i placówek terenowych w ramach inspekcji związanych z wykonywaniem merytorycznego nadzoru oraz na kontrole w składzie Biura Kontroli,
3) zakres zadań (rozszerzenie zakresu, zastępstwa),
4) zaangażowanie w pracy,
5) inicjatywa,
6) samodzielność,
7) odpowiedzialność,
8) dyspozycyjność.
3. 6 Dyrektorzy oddziałów regionalnych przyznają nagrody pracownikom w ramach środków przyznanych dla danej jednostki organizacyjnej, wynikających z iloczynu liczby etatów w danej jednostce i wysokości przeciętnej kwoty nagrody przypadającej na etat pracowniczy, na podstawie oceny pracownika dokonanej przez bezpośredniego przełożonego w oparciu o ustalony w jednostce organizacyjnej regulamin.
4. Dyrektorzy oddziałów regionalnych mogą przyznawać pracownikom nagrody specjalne (z wyłączeniem pracowników, którym przyznanie nagrody specjalnej leży w kompetencji Prezesa Kasy).
5. 7 Dyrektorzy centrów i ośrodków Kasy przyznają nagrody pracownikom w ramach środków przyznanych dla danej jednostki organizacyjnej, wynikających z iloczynu liczby etatów w danej jednostce i wysokości przeciętnej kwoty nagrody przypadającej na etat pracowniczy po uzyskaniu opinii Rady Społecznej lub z jej upoważnienia -Przewodniczącego Rady - na podstawie oceny pracownika dokonanej przez bezpośredniego przełożonego w oparciu o ustalony w jednostce organizacyjnej regulamin.
6. Dyrektorzy centrów i ośrodków Kasy mogą przyznawać pracownikom nagrody specjalne (z wyłączeniem pracowników, którym przyznanie nagrody specjalnej leży w kompetencji Prezesa Kasy) po uzyskaniu opinii Rady Społecznej lub z jej upoważnienia - Przewodniczącego Rady.
§  6.
1. Podziału środków na nagrody dla jednostek organizacyjnych dokonuje Prezes Kasy na podstawie wniosków przedłożonych przez komisję powołaną przez Prezesa Kasy.
2. Środki na nagrody dzieli się na dwie części:
a) stałą tzw. część bazową, stanowiącą 40% kwoty środków i przeznaczoną na nagradzanie pracowników w związku z realizowanymi przez pracowników zadaniami. Część bazową stanowi kwota wynikająca z przemnożenia liczby etatów kalkulacyjnych w oddziale x 40% ustalonej średniej kwoty nagrody na etat pracowniczy dla pracowników jednostek organizacyjnych Kasy,
b) część ruchomą stanowiącą 60% kwoty środków przyznawanych jednostkom organizacyjnym Kasy w oparciu o lokatę zajętą przez daną jednostkę w rankingu i uzależnioną od sumy punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny pracy.
3. W strukturze podziału środków wyodrębnia się:
a) Centralę Kasy,
b) oddziały regionalne (łącznie z placówkami terenowymi),
c) pozostałe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezesa Kasy.
4. W każdym kwartale, w którym wypłacane są nagrody z funduszu motywacyjnego ustala się, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rolników rezerwę środków do dyspozycji Prezesa Kasy.
§  7. Środki funduszu motywacyjnego będące w dyspozycji Prezesa Kasy i nie wykorzystane:
a) w danym kwartale - przechodzą na następny kwartał,
b) w danym roku kalendarzowym - przechodzą na rok następny.
§  8. Kryteriami oceny pracy oddziału regionalnego są:
1) wskaźnik dynamiki wzrostu zadłużenia przypadającego na jednego ubezpieczonego liczony jako procentowy stosunek zadłużeń przypadających na jednego ubezpieczonego w bieżącym kwartale do tej samej wartości z kwartału poprzedniego (kwota zadłużeń na koniec danego kwartału podzielona przez liczbę ubezpieczonych na koniec danego kwartału),
2) ogólny wskaźnik ściągalności należności składkowych (wskaźnik ściągalności zwykły) liczony jako procentowy stosunek wpływów uzyskanych z tytułu należności składkowych w kwartale do przypisanych w kwartale należności składkowych netto (przypis netto - pomniejszony jest o dokonane w kwartale wszystkie umorzenia oraz odpisy z powodu przedawnienia, uwzględnia również przypisane w danym kwartale należności powstałe za okresy wsteczne),
3) wskaźnik ściągalności bieżący wyliczany podobnie jak poprzedni, jednakże uwzględnia przypis należności składkowych dotyczących tylko bieżącego kwartału i to brutto (przypis brutto - jest to kwota bieżącej składki bez odpisów i pomniejszeń z tytułu umorzeń),
4) kwota ujawnionych w kwartale nienależnie wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych powstałych z winy pracowników Kasy liczona na tysiąc emerytów i rencistów,
5) wysokość odsetek wypłaconych przez oddział z pominięciem odsetek wypłaconych ze środków ZUS, jak i ustalonych prawomocnym wyrokiem sądu, liczona na tysiąc emerytów i rencistów,
6) ilość skarg uzasadnionych wniesionych w danej jednostce organizacyjnej w danym kwartale,
7) terminowość rozpatrywania skarg (zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i zarządzeniem nr 1 Prezesa KRUS z dnia 3 stycznia 2003 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w KRUS Dz. Urz. Prezesa KRUS z 2003 r. Nr 4 poz. 1 z późn. zm.),
8) wskaźnik kosztów obsługi wynikający z podzielenia wydatków z funduszu administracyjnego poniesionych w danym kwartale przez oddział regionalny przez przeciętną w kwartale liczbę obsługiwanych ubezpieczonych i świadczeniobiorców z wyłączeniem:
a) kosztów związanych z prowadzeniem pokoi gościnnych,
b) kosztów czynszu,
c) opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,
d) wydatków inwestycyjnych,
e) kosztów obsługi świadczeń zagranicznych wypłacanych na mocy rozporządzeń 1408/71 i 574/72 oraz umów międzynarodowych tj. opłat pocztowych za przesyłki zagraniczne, rozmowy telefoniczne (połączenia międzystrefowe), kosztów przelewów zagranicznych oraz kosztów tłumaczeń (w tym: specjalistycznej dokumentacji medycznej),
f) kosztów, które znajdują pokrycie w dochodach z tytułu wynajmowania przez KRUS powierzchni lokalowych podmiotom obcym,
9) wykorzystanie przyznanego limitu miejsc do centrów i ośrodków Kasy oraz sanatoriów współpracujących,
10) wyniki kontroli.
§  9. Stosuje się system punktowej oceny wyników osiągniętych w każdego rodzaju działalności wymienionej w § 8, a suma uzyskanych punktów decyduje o pozycji oddziału i kierownictwa oddziału w klasyfikacji ogólnej oraz o wielkości środków przyznanych przez Prezesa Kasy na nagrody.
§  10.
1. Kryteriami oceny pracy centrów i ośrodków Kasy są:
1) procent redukcji wzrostu średniego kosztu osobodnia wykonanego w ocenianym okresie w stosunku do średniego kosztu osobodnia planowanego na bieżący rok,
2) rentowność działalności centrum/ośrodka (liczona jako stosunek ogólnego wyniku finansowego do przychodów ogółem),
3) ocena działalności centrów i ośrodków w zakresie:
a) działalności rehabilitacyjnej,
b) działalności kulturalno-oświatowej oraz organizacji czasu wolnego,
c) realizacji przyznanego kosztu surowca w wyżywieniu,
d) skarg i wniosków,
e) wyników wizytacji i inspekcji,
4) wyniki kontroli.
§  11.
1. Dla pracowników Wydziału Opracowań Techniczno-Technologicznych, Wydziału Produkcji Poligraficznej oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Magazynowej i Ekspedycji Oddziału Regionalnego w Warszawie przeciętną kwotę nagrody na jeden etat kalkulacyjny ustala Prezes Kasy na wniosek Komisji ds. oceny pracy Biur Centrali KRUS, oddziałów regionalnych, innych jednostek organizacyjnych - podległych i nadzorowanych przez Prezesa Kasy.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być podwyższone z tytułu wykonania produkcji poligraficznej zleconej poza planem wydawniczym.
§  12. Poza kryteriami oceny wymienionymi w § 8, § 10 i § 11 Prezes Kasy - po uprzednim podaniu do wiadomości - może po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Rolników wprowadzić dla poszczególnych okresów nagradzania inne kryteria oceny pracy dobrane odpowiednio do potrzeb.
§  13. Nagroda z funduszu nie przysługuje w szczególności w przypadku:
1) wyrządzenia szkody zakładowi pracy z winy pracownika,
2) opuszczenia bez usprawiedliwienia chociażby jednego dnia pracy w kwartale,
3) rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika,
4) negatywnej oceny pracy przez przełożonego,
5) 8 (skreślony).
§  14. Prezes Kasy przedstawia kwartalną informację o wykorzystaniu środków z funduszu motywacyjnego Prezydium Rady Rolników, a roczną informację Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
1 Załącznik nr 1 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 ppkt 1 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.
2 Załącznik nr 1 § 4 ust. 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 ppkt 2 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.
3 Załącznik nr 1 § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 ppkt 1 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.
4 Załącznik nr 1 § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 ppkt 2 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.
5 Załącznik nr 1 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 ppkt 3 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.
6 Załącznik nr 1 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 ppkt 4 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.
7 Załącznik nr 1 § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 ppkt 5 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.
8 Załącznik nr 1 § 13 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.