Dz.Urz.MS.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie utworzenia czasopisma naukowego "Nieruchomości@"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Czasopiśmie - należy przez to rozumieć wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości czasopismo naukowe o tytule "Nieruchomości@";
2) Kolegium Redakcyjne - należy przez to rozumieć organ, który odpowiada za działalność Czasopisma, jego merytoryczną i techniczną obsługę;
3) Redaktorze Naczelnym - należy przez to rozumieć powoływanego i odwoływanego przez Ministra Sprawiedliwości przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego;
4) Zastępcy Redaktora Naczelnego - należy przez to rozumieć powoływanego i odwoływanego przez Ministra Sprawiedliwości zastępcę przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego;
5) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  2. 
1.  Czasopismo jest wydawane przez Ministra Sprawiedliwości kwartalnie w wersji papierowej i elektronicznej.
2.  Zakres tematyczny tekstów publikowanych w Czasopiśmie obejmuje prawo administracyjne, cywilne, gospodarcze oraz inne gałęzie prawa w stopniu, w jakim dotyczą nieruchomości, prawa własności i reprywatyzacji, a także problemy z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z wyżej wymienioną tematyką.
3.  Finansowanie działalności Czasopisma pochodzi ze środków finansowych Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa.
4.  Dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa zaplanuje środki finansowe na wydatki określone w ust. 3.
§  3. 
1.  W skład Kolegium Redakcyjnego, oprócz Redaktora Naczelnego i jego Zastępcy, wchodzi od 3 do 7 osób powoływanych na wniosek Redaktora Naczelnego przez Ministra Sprawiedliwości, w tym przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem Ministerstwa lub osobą delegowaną do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie.
2.  Kolegium Redakcyjne dobiera materiały do publikacji i wykonuje niezbędne czynności w toku procedury wydawniczej.
3.  Redaktor Naczelny odpowiada za sprawy redakcyjne i finansowe Czasopisma, w tym w szczególności:
1) kierowanie pracami Kolegium Redakcyjnego;
2) przygotowanie harmonogramu skierowania do wydawania publikacji;
3) sprawowanie nadzoru nad jakością składanych artykułów do publikacji;
4) analizę całego numeru Czasopisma i poszczególnych recenzji;
5) zatwierdzenie zawartości numeru i ostateczne ułożenie struktury wydania.
4.  Redaktor Naczelny może upoważnić Zastępcę Redaktora Naczelnego do wykonywania wszystkich lub określonych obowiązków.
5.  Zastępca Redaktora Naczelnego wykonuje czynności zlecone przez Redaktora Naczelnego.
6.  W przypadku odwołania Redaktora Naczelnego lub trwałej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, funkcję Redaktora Naczelnego - do czasu powołania nowego Redaktora Naczelnego - pełni Zastępca Redaktora Naczelnego, który informuje o tym Kolegium Redakcyjne i Radę Naukową.
§  4. 
1.  Rada Naukowa jest powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości organem opiniodawczo-doradczym Redaktora Naczelnego składającym się z osób posiadających co najmniej stopień doktora nauk prawnych.
2.  W skład Rady Naukowej wchodzi od 4 do 10 członków.
3.  Pracami Rady Naukowej kieruje Przewodniczący powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Redaktora Naczelnego.
4.  Do zadań Rady Naukowej należy:
1) konsultowanie i opiniowanie założeń programowych Czasopisma;
2) inspirowanie tematyki wiodącej Czasopisma;
3) pozyskiwanie dla Czasopisma autorów o wysokim autorytecie naukowym i zawodowym;
4) pomoc w nawiązywaniu krajowych i zagranicznych kontaktów z wydawcami oraz redakcjami innych czasopism o podobnym profilu;
5) udzielanie zespołowi redakcyjnemu Czasopisma fachowych porad, wynikających z wiedzy i doświadczenia członków Rady Naukowej;
6) dokonywanie okresowej analizy i oceny zawartości merytorycznej Czasopisma;
7) wspieranie w staraniach o zapewnienie trwałych podstaw i rozwoju Czasopisma.
5.  W sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Rada Naukowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Naukowej.
6.  Rada Naukowa obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7.  Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady Naukowej, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
8.  W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczy Redaktor Naczelny Czasopisma lub Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma.
9.  Członkowie Rady Programowej otrzymują nieodpłatnie po jednym egzemplarzu poszczególnych numerów Czasopisma.
§  5. 
1.  W Czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe w języku polskim, angielskim i niemieckim.
2.  Publikacja naukowa może ukazać się w numerze Czasopisma wyłącznie po sporządzeniu pozytywnej recenzji na jej temat przez wskazaną przez Kolegium Redakcyjne osobę posiadającą co najmniej stopień doktora nauk prawnych na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Formularz recenzji artykułu kwartalnika "Nieruchomości@"

grafika