Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2015.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) oraz § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.
Dla zapewnienia funkcjonowania całodobowego dyżuru w celu monitorowania zagrożeń oraz zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego tworzy się w Ministerstwie Zdrowia w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Departamentu Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych - Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia, zwane dalej "Centrum".
§  2.
Siedziba Centrum znajduje się w budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
§  3.
1.
Pracami Centrum kieruje Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Departamentu Spraw Obronnych, Zarzadzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.
2.
Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia właściwej w zakresie zarządzania kryzysowego.
§  4.
Centrum realizuje zadania określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania.
§  5.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz organy i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia są obowiązani w zakresie swoich właściwości do niezwłocznego przekazywania do Centrum wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zarządzania kryzysowego.
§  6.
1.
Zadania Centrum określa regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia właściwej w zakresie zarządzania kryzysowego.
2.
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Centrum, określa "Instrukcja Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia".
3.
W terminie 3 miesięcy od podpisania niniejszego zarządzenia, Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych zatwierdza "Instrukcję Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia".
§  7.
1.
Centrum działa w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub innym miejscu wyznaczonym przez Ministra Zdrowia, o ile zajdzie taka potrzeba.
2.
Zapasowe miejsce pracy Centrum tworzy się w zapasowym miejscu pracy Ministra Zdrowia, wyznaczonym zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978).
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).