Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2019.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brzostku

Na podstawie art. 8 ust. 7 pkt 1, art. 88 ust. 1 i art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się z dniem 1 września 2019 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brzostku, zwane dalej "Centrum", które jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego.
§  2.  Centrum wchodzi w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.
§  3.  Centrum otrzymuje nazwę "Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brzostku".
§  4.  Centrum nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brzostku

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).