Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1994.5.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/94
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 października 1994 r.
w sprawie utworzenia Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113, Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 oraz 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 49, poz. 287) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zwaną dalej "Szkołą".
§  2. Organizację i zadania Szkoły określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. W zarządzeniu nr 87 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1992 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
2) dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

"2. Kształcenie w zakresie określonym w ust. 1 prowadzi także Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie."

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.
1. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zwana dalej "Szkołą", jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną do kształcenia i doskonalenia zawodowego podoficerów i aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2. Szkoła może prowadzić inne formy działalności dydaktycznej dla osób realizujących zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
§  2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 1, Szkoła może prowadzić kształcenie zawodowe dla potrzeb jednostek i organizacji z innych krajów.
§  3. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej i wykonuje zadania ratownicze określone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  4. Nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  5.
1. Szkoła prowadzi kształcenie i doskonalenie w oparciu o roczne plany działania oraz stosowne programy kształcenia i doskonalenia.
2. Kształcenie w Szkole prowadzone jest systemem stacjonarnym, pozastacjonarnym (zaocznym lub mieszanym).
3. System kształcenia uzależniony jest od realizowanego programu oraz możliwości Szkoły.
§  6. Szkoła może posiadać własny sztandar, który nadaje jej Minister Spraw Wewnętrznych.
§  7. Szkoła obejmuje swoją działalnością obszar całego kraju.
§  8.
1. W uzasadnionych wypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może tworzyć filie Szkoły.
2. Szkoła udziela merytorycznej pomocy innym jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej w realizacji zadań szkoleniowych na zasadach ustalonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

II.

ZADANIA SZKOŁY

§  9.
1. Do podstawowych zadań Szkoły należy:
1) kształcenie kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz doskonalące kadry podoficerskiej i aspiranckiej Państwowej Straży Pożarnej,
2) kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników ochrony przeciwpożarowej, oraz osób realizujących zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej,
3) utrzymywanie współpracy z innymi szkołami pożarniczymi oraz placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie realizowanych programów kształcenia i wychowania,
4) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i biblioteki dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
5) zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego,
6) dbanie o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych kadry dydaktycznej Szkoły.
2. Szkoła prowadzi współpracę z placówkami krajowymi i zagranicznymi realizującymi zadania o podobnym charakterze.

III.

WŁADZE SZKOŁY

§  10.
1. Szkołą kieruje Komendant przy pomocy dwóch zastępców.
2. Do podstawowych zadań Komendanta należy:
1) zapewnienie właściwego i sprawnego funkcjonowania Szkoły,
2) tworzenie warunków do pełnej i należytej realizacji planów oraz programów kształcenia i doskonalenia,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i metodycznego nad prowadzonym procesem kształcenia i doskonalenia,
4) zarządzanie majątkiem oraz dysponowanie środkami finansowymi Szkoły,
5) zapewnienie właściwego doboru kadry dydaktycznej i personelu pomocniczego Szkoły oraz prowadzenie okresowych ocen pracowników,
6) wydawanie zarządzeń i instrukcji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Szkoły,
7) podejmowanie decyzji personalnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Szkoły,
8) ustalanie zakresów czynności dla personelu Szkoły i egzekwowanie właściwej ich realizacji,
9) podejmowanie decyzji wynikających z przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu i regulaminu organizacyjnego Szkoły dla zapewnienia realizacji jej celów i zadań,
10) dokonanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy zastępców i ustalenie dla nich zakresów czynności.
3. W razie nieobecności Komendanta pracą Szkoły kieruje wyznaczony zastępca.
4. Komendant może upoważnić swoich zastępców lub inne osoby w niej zatrudnione do podejmowania decyzji w jego imieniu.
§  11. Siły i środki Szkoły stanowiące odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej podlegają dowódcy odwodu, którym jest wyznaczony zastępca Komendanta Szkoły.

IV.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

§  12.
1. W skład Szkoły wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Nauczania,
2) Wydział Liniowy,
3) Wydział Organizacyjno-Kadrowy,
4) Wydział Kwatermistrzowski,
5) Wydział Techniczny,
6) Wydział Finansowy,
7) Samodzielne stanowisko pracy do spraw bhp,
8) 1 Wydział Doskonalenia Pedagogicznego.
2. Szkoła prowadzi działalność ratowniczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres działania komórek, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny Szkoły, który zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

V.

RADA PEDAGOGICZNA

§  13.
1. Komendant Szkoły powołuje radę pedagogiczną jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach organizacji i usprawnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły.
2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin zatwierdzany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i plan działania zatwierdzony przez komendanta Szkoły.

VI.

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

§  14.
1. Kadrę dydaktyczno-wychowawczą Szkoły stanowią wykładowcy, instruktorzy i dowódcy.
2. Do podstawowych obowiązków wykładowców i instruktorów należy:
1) zapewnienie zgodności kształcenia i doskonalenia z założeniami organizacyjno-programowymi i metodycznymi zawartymi w programach,
2) doskonalenie własnej wiedzy zawodowej i umiejętności pedagogicznych,
3) opracowywanie środków i materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych i praktycznych,
4) udzielanie pomocy uczestnikom kształcenia i doskonalenia w zakresie opanowania materiału programowego.
3. Do obowiązków dowódców należy:
1) organizowanie i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej na podstawie planów i programów nauczania, zarządzeń oraz regulaminów obowiązujących w Szkole,
2) kształtowanie u słuchaczy nawyków zespołowego działania oraz osobistej odpowiedzialności,
3) analiza skuteczności stosowanych metod wychowawczych,
4) udzielanie słuchaczom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i kłopotów życiowych.
§  15. Szkoła zatrudnia pracowników administracyjno-gospodarczych i pracowników obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

VII.

SŁUCHACZE SZKOŁY

§  16.
1. Do Szkoły przyjmowani są absolwenci średnich szkół ogólnokształcących oraz średnich szkół zawodowych, a także absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
2. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:
1) w systemie kształcenia stacjonarnego (dla techników-aspirantów):
a) posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b) pozytywny wynik egzaminu wstępnego,
c) stan zdrowia umożliwiający służbę w Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzony aktualnym orzeczeniem komisji lekarskiej MSW,
d) wiek do 23 lat.
2) w systemie kształcenia pozastacjonarnego (dla techników-aspirantów):
a) posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b) ukończenie kursu dającego pełne kwalifikacje podoficerskie w Państwowej Straży Pożarnej,
c) skierowanie do Szkoły przez uprawnionego przełożonego,
d) pozytywny wynik egzaminu wstępnego,
e) aktualne badania lekarskie,
3) w systemie kształcenia stacjonarnego (dla ratowników-podoficerów):
a) posiadanie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
b) pełne kwalifikacje szeregowca Państwowej Straży Pożarnej,
c) skierowanie do Szkoły przez uprawnionego przełożonego,
d) pozytywny wynik egzaminu wstępnego,
e) aktualne badania lekarskie.
3. Warunki przyjęcia kandydatów na inne rodzaje kursów organizowanych w Szkole oraz czas trwania szkolenia określają programy szkolenia.
4. Uczestnicy kształcenia (szkolenia), zorganizowani są w kompanie szkolne, które mogą być dzielone na mniejsze pododdziały.
5. Szczegółowe zasady pobytu w Szkole, prawa i obowiązki uczestników oraz rozkład dnia szkolnego i służb wewnętrznych ustalone są w regulaminie Szkoły.
6. Słuchacze Szkoły mogą tworzyć samorząd szkolny do reprezentowania ich interesów na zasadach określonych regulaminem Szkoły.

VIII.

MAJĄTEK I GOSPODARKA SZKOŁY

§  17. Majątek Szkoły stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
§  18.
1. Działalność Szkoły finansowana jest z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Szkoła jest dysponentem kredytów budżetowych III stopnia.
3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową na zasadach określonych dla jednostek resortu spraw wewnętrznych i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  19. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie objętym jej zadaniami, na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  20.
1. Szkoła wydaje dyplomy, świadectwa bądź zaświadczenia o uzyskaniu określonego wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych według ustalonego wzoru, na podstawie których absolwenci nabywają uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
2. Absolwentom kształcenia na poziomie podoficerskim Komendant Szkoły nadaje pierwszy stopień podoficerski.
§  21.
1. Szkoła używa pieczęci i stempli służbowych oraz pomocniczych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  22. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
1 Załącznik § 12 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 zarządzenia nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz.Urz.MSWiA.04.11.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2004 r.