Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.1.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2007 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czarnogóry

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832), postanawia się co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czarnogóry zwaną dalej "ambasadą".
2. Siedzibą ambasady, o której mowa w ust. 1 jest Podgorica.
§  2. Ambasada wykonuje funkcje konsularne na terytorium Republiki Czarnogóry.
§  3. Statut ambasady stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.
§  4. Mienie przekazane ambasadzie w zarząd określa załącznik Nr 2 do decyzji.
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

STATUT

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czarnogóry
§  1.
1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czarnogóry jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 z późn. zm.).
2. Siedzibą ambasady jest Podgorica.
§  2.
1. Ambasada używa nazwy "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czarnogóry".
2. Ambasada może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3.
1. Ambasada prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja L dział 75 podklasa 75.21 Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm).
2. Działalność podstawowa ambasady obejmuje wykonywanie prac misji dyplomatycznej i misji konsularnej w państwie przyjmującym.
§  4. Szczegółowy zakres zadań ambasady określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wykaz mienia przekazanego w zarząd Ambasadzie RP w Republice Czarnogóry

Środki pieniężne przeznaczone na zakup:

1) wyposażenie urzędu, rezydencji i mieszkań - 40.000 EUR;

2) samochodu służbowego - 60.000 EUR;

3) sprzętu informatycznego - 5.000 EUR;

4) instalacji systemów bezpieczeństwa - 15.600 EUR.