Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.75

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2020 r.

DECYZJA Nr 152
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii, zwaną dalej "ambasadą".
2. 
Siedzibą ambasady jest Ułan Bator.
§  2. 
Ambasada wykonuje funkcje konsularne na terytorium Mongolii.
§  3. 
Statut ambasady stanowi załącznik nr 1.
§  4. 
Wykaz mienia przekazywanego w zarząd ambasadzie oraz wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na wydatki jednorazowe określa załącznik nr 2.
§  5. 
Do dnia 31 grudnia 2023 r. w stosunku do terytorium państwa, o którym mowa w § 2, funkcje konsularne i zadania konsula określone przepisami prawa międzynarodowego oraz ustawami są wykonywane przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie.
§  6. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii

§  1. 
1. 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii, zwana dalej "ambasadą", jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854).
2. 
Siedzibą ambasady jest Ułan Bator.
§  2. 
1. 
Ambasada używa nazwy "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii".
2. 
Ambasada może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3. 
1. 
Ambasada prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21, podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).
2. 
Działalność podstawowa ambasady obejmuje wykonywanie zadań misji dyplomatycznej.
§  4. 
Szczegółowy zakres zadań ambasady określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz mienia przekazywanego w zarząd Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii oraz wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na wydatki jednorazowe

I.
Mienie przekazywane w zarząd: ......................................................... brak
II.
Środki pieniężne przeznaczone na:
1)
Zakup wyposażenia urzędu oraz mieszkań: .................... 0,00 EUR

(pierwsze wyposażenie urzędu realizacja w ramach inwestycji)

2)
Zakup samochodów służbowych: ........................... 60.000,00 EUR
3)
Zakup sprzętu bezpieczeństwa (ujęto w punkcie 5): ........ 0,00 EUR
4)
Zakup sprzętu informatycznego: ............................. 90.365,00 EUR
5)
Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Ambasady RP w Mongolii, m.in. w zakresie obsługi konsularnej, w tym instalację okablowania strukturalnego i systemów zabezpieczenia technicznego: ................................... 1.152.000,00 EUR

 Razem: 1.302.365,00 EUR