Utworzenie Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2002.3.36

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 154, poz. 1799 i poz. 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych tworzy się Akademię Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwaną dalej "Akademią".
§  2.
1.
Akademia prowadzi działalność polegającą na przygotowywaniu, kształceniu i doskonaleniu zawodowym członków służby zagranicznej, członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników administracji publicznej, a także pracowników innych instytucji prowadzących działalność międzynarodową.
2.
Przedmiotem działalności Akademii jest w szczególności organizowanie i prowadzenie:
1)
szkolenia specjalistycznego w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej - na polecenie dyrektora generalnego służby zagranicznej,
2)
kursów kształcenia ustawicznego,
3)
kursów specjalistycznych,
4)
seminariów i konferencji.
3.
W realizacji swych zadań Akademia może współpracować z wybranymi wyższymi uczelniami i jednostkami naukowymi.
§  3.
1.
Akademią kieruje Dyrektor Akademii powoływany i odwoływany przez Ministra Spraw Zagranicznych.
2.
Obsługę administracyjną Akademii zapewnia Biuro Kadr i Szkolenia.
3.
Akademia działa w oparciu o program zatwierdzony przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
4.
Koszty realizacji programu, o którym mowa w ust. 3, zostaną pokryte z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  4.
Akademia działa na podstawie niniejszego zarządzenia do czasu przekształcenia w gospodarstwo pomocnicze przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.