Utrata mocy rozkazu w sprawie organizacji i sposobu wykonywania służby przez policjantów na obszarach kolejowych i w środkach komunikacji kolejowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2008.13.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 416
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie utraty mocy rozkazu w sprawie organizacji i sposobu wykonywania służby przez policjantów na obszarach kolejowych i w środkach komunikacji kolejowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1.
Traci moc rozkaz nr 6/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie organizacji i sposobu wykonywania służby przez policjantów na obszarach kolejowych i w środkach komunikacji kolejowej.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.