Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2018.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 92/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie utraty mocy decyzji w sprawie kontroli zarządczej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953) postanawia się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja nr 333/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2011 r. Nr 1, poz. 20).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zarządzenia nr 37/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA poz. 38).