Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 50/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie utraty mocy decyzji nr 43/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 czerwca 2007 r.

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 43/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia metod i form wykonywania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zadań w zakresie legislacji oraz pomocy i informacji prawnej(Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 62, z 2010 r. Nr 1, poz. 28 i 87).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.