Utrata mocy decyzji nr 229/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Utrata mocy decyzji nr 229/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 117/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie utraty mocy decyzji nr 229/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1.
Traci moc decyzja nr 229/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 96).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.