Utrata mocy decyzji nr 101/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2019 r.

DECYZJA Nr 149/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie utraty mocy decyzji nr 101/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953 oraz z 2019 r. poz. 259), postanawia się, co następuje:
§  1. 
Traci moc decyzja nr 101/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 36).
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.