Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2007 r.

WYTYCZNE NR 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie ustanowienia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part - 147

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558) ustala się co następuje:
§  1. Ustanawia się wymagania kwalifikacyjne dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part - 147, stanowiące załącznik do niniejszych wytycznych.
§  2. Zaleca się, aby w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych wytycznych, dotychczas nabyte kwalifikacje zostały uzupełnione w zakresie przygotowania pedagogicznego, wymagań określonych w załączniku III (Part - 66) i załączniku IV (Part - 147) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania oraz czynników ludzkich.
§  3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Wymagania kwalifikacyjne dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part - 147

Zgodnie z wymaganiem 147.A.105 (f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

A.

Szkolenie podstawowe ogólno-lotnicze

1. Wykładowca/egzaminator części teoretycznej szkolenia podstawowego (z modułów wiedzy techniczno-lotniczej):
1) wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne - zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, zwanego dalej rozporządzeniem:
a) dla modułów: 1; 2; 3; 4; 9; 10 - dyplom ukończenia:

– studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

– studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, albo

– studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,

b) dla modułów: 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17 - dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowanie dydaktyczne;
2) potwierdzone szkolenie w zakresie wymagań określonych w Part - 66 i Part - 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania, zwanego dalej rozporządzeniem nr 2042/2003;
3) potwierdzone podstawowe szkolenie w zakresie czynników ludzkich (14-16 godzin).
2. Instruktor/egzaminator części praktycznej szkolenia podstawowego (z modułów wiedzy ogólnolotniczej):
1) wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne tak jak w pkt 1 ppkt 1 niniejszego załącznika;
2) potwierdzone szkolenie w zakresie wymagań określonych w Part - 66 i Part - 147 rozporządzenia nr 2042/2003;
3) potwierdzone podstawowe szkolenie w zakresie czynników ludzkich (14-16 godzin).
3. Instruktor/egzaminator części praktycznej, obsługowej szkolenia podstawowego (z praktyki obsługowej w zakresie modułów wiedzy ogólno-lotniczej):
1) wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne - zgodnie z § 10 rozporządzenia:
a) dyplom ukończenia:

- studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

- studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, albo

- studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, lub

- studiów wyższych zawodowych na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,

lub

b) dyplom ukończenia:

– pedagogicznego studium technicznego,

lub

c) świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej odpowiedniego kierunku wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego, zgodnego z rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,

albo

d) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać albo z którego będzie egzaminować oraz przygotowanie pedagogiczne;
2) potwierdzone szkolenie w zakresie wymagań określonych w Part - 66 i Part - 147 rozporządzenia nr 2042/2003;
3) potwierdzone podstawowe szkolenie w zakresie czynników ludzkich (14-16 godzin);
4) ukończony i potwierdzony zdaniem egzaminu, kurs "na typ SP" na poziomie 3 w odpowiednim zakresie (płatowiec, silnik, awionika lub układy elektryczne);
5) doświadczenie w bezpośredniej obsłudze cywilnego statku powietrznego:
a) 4 lata dla wykształcenia średniego,
b) 2 lata dla wykształcenia wyższego.

B.

Szkolenie dotyczące typu statku powietrznego

4. Instruktor/egzaminator części teoretycznej szkolenia dotyczącego typu statku powietrznego:
1) wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne: dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowanie dydaktyczne;
2) potwierdzone szkolenie w zakresie wymagań określonych w Part - 66 i Part - 147 rozporządzenia nr 2042/2003;
3) potwierdzone podstawowe szkolenie w zakresie czynników ludzkich (14-16 godzin);
4) ukończony i potwierdzony zdaniem egzaminu kurs "na typ SP" na poziomie 3 w odpowiednim zakresie (płatowiec, silnik, awionika lub układy elektryczne);
5) doświadczenie w bezpośredniej obsłudze cywilnego statku powietrznego - minimum 3 lata.
5. Instruktor/egzaminator części praktycznej szkolenia dotyczącego typu statku powietrznego:
1) wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne - tak jak w pkt 3 ppkt 1 niniejszych wytycznych;
2) potwierdzone szkolenie w zakresie wymagań określonych w Part - 66 i Part - 147 rozporządzenia nr 2042/2003;
3) potwierdzone podstawowe szkolenie w zakresie czynników ludzkich (14-16 godzin);
4) ukończony i potwierdzony zdaniem egzaminu kurs "na typ SP" na poziomie 3 w odpowiednim zakresie (płatowiec, silnik, awionika lub układy elektryczne);
5) doświadczenie w bezpośredniej obsłudze cywilnego statku powietrznego:
a) 4 lata dla wykształcenia średniego,
b) 2 lata dla wykształcenia wyższego.