Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.192

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 202/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie ustanowienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz ustanowienia dysponentów trzeciego stopnia podległych Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Departament Budżetowy

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

1. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia.
2. Dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległymi Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia, są:
1) 1 (uchylony);
2) Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni;
3) Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Krakowie;
4) Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Lublinie;
5) Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Poznaniu.
3. Traci moc decyzja Nr 505/MON z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 22, poz. 280).
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Pkt 2 ppkt 1 uchylony przez § 1 decyzji nr 120/MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.106) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2015 r.