Ustanowienie Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.136

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 149/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 2 i pkt 7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387), ustala się, co następuje:

1.
Ustanawia się Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w dniu 25 października.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.