Ustanowienie Święta Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.402

Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 498/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia Święta Komendy Portu Wojennego Gdynia

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2014 r. poz. 234) ustala się, co następuje:

1.
Ustanawia się Święto Komendy Portu Wojennego Gdynia w dniu 28 kwietnia.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.