Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.197

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2019 r.

DECYZJA Nr 161/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie ustanowienia Święta Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166), ustala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się Święto Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w dniu 7 października.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.