Dz.Urz.MON.2018.200

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 174/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia Święta 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110) ustala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się Święto 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w dniu 30 czerwca.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.