Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.387

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 432 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz w związku z § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się następujące święta rodzajów Sił Zbrojnych, wojsk i służb oraz środowisk skupiających studentów uczelni i słuchaczy szkół wojskowych:
1) Święto Wojsk Aeromobilnych - 30 czerwca;
2) Święto Wojsk Chemicznych - 6 czerwca;
3) Święto Wojsk Inżynieryjnych - 16 kwietnia;
4) Święto Wojsk Lądowych - 12 września;
5) Święto Wojsk Łączności i Informatyki - 18 października;
6) Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - 1 września;
7) Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - 17 czerwca;
8) Święto Wojsk Radiotechnicznych - 15 października;
9) Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 4 grudnia;
10) Święto Wojsk Specjalnych - 24 maja;
11) Święto Wojskowej Służby Prawnej - 23 listopada;
12) Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - 4 maja;
13) Święto Wojskowej Służby Zdrowia - 4 kwietnia;
14) Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury - 19 stycznia;
15) Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych - 29 czerwca;
16) Święto Służby Czołgowo-Samochodowej - 21 listopada;
17) Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych - 23 marca;
18) Święto Służby Metrologii Wojskowej - 15 grudnia;
19) Święto Służby Ruchu Lotniczego - 1 czerwca;
20) Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki - 13 listopada;
21) Święto Geografii Wojskowej - 23 lutego;
22) Święto Infrastruktury Wojskowej - ostatnia niedziela września;
23) Święto Kawalerii Polskiej - 31 sierpnia;
24) Święto Lotnictwa - 28 sierpnia;
25) Święto Marynarki Wojennej - ostatnia niedziela czerwca;
26) Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej - 27 października;
27) Święto Żandarmerii Wojskowej - 13 czerwca;
28) Dzień Podchorążego - 29 listopada;
29) Dzień Kadeta - 21 maja;
30) 1  Święto Transportu Wojskowego - 22 listopada;
31) 2  Święto Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej - 16 maja;
32) 3  Święto Wojsk Obrony Terytorialnej - 27 września.
2. Święta jednostek wojskowych ustanawia się odrębnymi decyzjami Ministra Obrony Narodowej.
3. Data święta, o którym mowa w pkt 2, powinna odnosić się do ważnych wydarzeń z dziejów jednostki wojskowej lub tradycji orężnych.
4. Inicjatywę w sprawie ustanowienia święta podejmują żołnierze jednostki wojskowej.
5. Z wnioskiem o ustanowienie święta dowódca jednostki wojskowej występuje do Ministra Obrony Narodowej z zachowaniem drogi służbowej za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw tradycji orężnych.
6. Wnioski o ustanowienie święta wymagają zaopiniowania przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
7. Przed przedstawieniem Ministrowi Obrony Narodowej wniosek wymaga zaopiniowania przez Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
8. Jednostki wojskowe, które nie mają ustanowionego święta odrębnymi decyzjami obchodzą je w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych, wojsk, służb lub nadrzędnego związku organizacyjnego.
9. Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mają na celu uczczenie tradycji, chwały i sławy oręża polskiego.
10. Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz świąt wojskowych, o których mowa w pkt 1 i 2, mogą być organizowane uroczystości centralnie oraz uroczystości w garnizonach i jednostkach wojskowych.
11. Z okazji Święta Wojska Polskiego organizuje się Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, według scenariusza określonego w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych RP, a ponadto można:
1) przeprowadzić uroczyste capstrzyki, zbiórki i apele w garnizonach i jednostkach wojskowych, podczas których odczytuje się rozkazy (decyzje) o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe i udzieleniu wyróżnień oraz dokonuje się ceremonii wręczenia orderów, odznaczeń, medali i odznak, a także odczytywany jest tekst Apelu Pamięci Oręża Polskiego oraz składane są wieńce i wiązanki w miejscach chwały oręża polskiego;
2) zorganizować defilady, parady wojskowe, pokazy stacjonarne i dynamiczne sprzętu wojskowego, wyszkolenia i musztry paradnej, dzień otwartych koszar oraz przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, oświatowym, rekreacyjnym i sportowym.
12. Przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 11, można organizować także z okazji świąt wojskowych, o których mowa w pkt 1 i 2, z tym że zamiast tekstu Apelu Pamięci Oręża Polskiego odczytuje się tekst Apelu Pamięci (Poległych) dostosowanego do obchodzonego święta.
13. Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mogą być przeprowadzone w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę obchodów święta. Termin ich przeprowadzenia ustala dowódca garnizonu lub jednostki wojskowej.
14. Uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych można, w przypadku zbieżności lub bliskości dat, organizować w jednym terminie. Dopuszcza się również organizowanie w jednym terminie wspólnych obchodów świąt jednostek wojskowych stacjonujących w tym samym garnizonie.
15. Na uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych można zapraszać przedstawicieli: władz państwowych, samorządowych i wojskowych, innych służb mundurowych, wojsk obcych, uczelni, szkół, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, w tym skupiających kombatantów i weteranów działań poza granicami państwa oraz byłych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, a także młodzież szkolną i akademicką oraz grupy rekonstrukcji historycznych.
16. Dopuszcza się organizowanie poczęstunków okolicznościowych przez:
1) organizatorów centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego;
2) organizatorów centralnych obchodów świąt, o których mowa w pkt 1;
3) organizatorów świąt jednostek wojskowych.
17. Podczas świąt wojskowych dopuszcza się występowanie pododdziałów lub pojedynczych żołnierzy w strojach historycznych.
18. Uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych mogą być poprzedzone uroczystościami o charakterze patriotyczno-religijnym lub religijnym.
19. W dniu święta wojskowego dowódca jednostki wojskowej może zarządzić inną organizację czasu służby (pracy), uwzględniając organizowane przedsięwzięcia.
20. Sposób przeprowadzenia uroczystych capstrzyków, zbiórek i apeli organizowanych z okazji świąt wojskowych określa Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
21. Tracą moc:
1) Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojskowej Służby Prawnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 1, poz. 2);
2) Decyzja Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojsk Specjalnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 4, poz. 30).
22. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1  Pkt 1 ppkt 30 dodany przez pkt 1 decyzji nr 281/MON z dnia 7 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.234) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 lipca 2014 r.
2  Pkt 1 ppkt 31 dodany przez pkt 1 decyzji nr 106/MON z dnia 2 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.92) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 kwietnia 2015 r.
3  Pkt 1 ppkt 32 dodany przez § 1 decyzji nr 102/MON z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.110) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 sierpnia 2018 r.