Dz.Urz.MZ.2018.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Radosława Sierpińskiego.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, planowanie i realizacja działań zmierzających do utworzenia Agencji Badań Medycznych, w szczególności przez:
1) koordynowanie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem podstaw formalno-prawnych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia Agencji Badań Medycznych, w tym prac legislacyjnych w tym zakresie;
2) przygotowanie propozycji odnośnie siedziby i wyposażenia w mienie Agencji Badań Medycznych.
§  3.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji powierzonych mu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych.
§  4.  Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
§  5.  Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Zdrowia:
1) oceny lub wnioski związane z realizacją zadań, o których mowa w § 2;
2) projekty aktów prawnych regulujących utworzenie i funkcjonowanie Agencji Badań Medycznych;
3) propozycje odnośnie siedziby i wyposażenia w mienie Agencji Badań Medycznych.
§  6.  Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).