Dz.Urz.MS.2018.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest mjr dr Marcin Strzelec.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy prowadzenie i koordynowanie prac zmierzających do rozpoczęcia funkcjonowania Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, w szczególności w zakresie obowiązków organizacyjnych, rejestracyjnych i innych wynikających z przepisów odrębnych.
§  3.  W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.
§  4.  Pełnomocnik realizuje zadania, o których mowa w § 2, do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  5.  Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika zapewnia Centralny Zarząd Służby Więziennej.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.