Dz.Urz.MSZ.2018.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw projektów finansowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31 i 81 oraz z 2018 r. poz. 26 i 51) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw projektów finansowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz. Urz. UE L Nr 150 z 16.04.2014, str. 143), zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych.
§  2.  Pełnomocnik koordynuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przygotowanie projektów działań kwalifikujących się do finansowania ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz przedkłada je do akceptacji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.
§  3.  Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.
§  4.  Obsługę organizacyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych właściwa do spraw konsularnych.
§  5.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków przydzielonych do dyspozycji dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.