Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do spraw koordynacji wdrażania środków europejskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiT.2021.37

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36.
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do spraw koordynacji wdrażania środków europejskich

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do spraw koordynacji wdrażania środków europejskich, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, zwany dalej "Ministrem".
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy zapewnianie wsparcia Ministrowi w zakresie spraw związanych z koordynacją wdrażania środków europejskich, w szczególności:
1)
realizowanie zadań wspierających Ministra związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zagadnień należących do działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka;
2)
doradzanie Ministrowi w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3)
przedstawianie propozycji działań wspierających Ministra w zakresie, o którym mowa w pkt 1.
§  3. 
1. 
W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi.
2. 
W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik współdziała w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanym dalej "Ministerstwem", z sekretarzami stanu, podsekretarzami stanu oraz dyrektorem generalnym urzędu.
3. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie wykonywanych zadań, są obowiązane współpracować z Pełnomocnikiem.
§  4. 
Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).