Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.82

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 66/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.
§  2. 
1. 
Pełnomocnik realizuje zadania w zakresie opracowania i implementacji resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej, na podstawie której przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje dotyczące planowania, inicjowania, przygotowania, koordynowania i nadzorowania programów, projektów i procesów realizowanych w resorcie obrony narodowej w obszarze budowy zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do:
1)
pozyskiwania satelitarnych zobrazowań Ziemi;
2)
obserwacji, rozpoznania i budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej;
3)
telekomunikacji satelitarnej, w tym z wykorzystaniem narodowych i sojuszniczych systemów satelitarnych i infrastruktury naziemnej;
4)
zabezpieczenia usług precyzyjnej nawigacji satelitarnej i synchronizacji czasu;
5)
wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.
2. 
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
przygotowanie strategii resortu obrony narodowej w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej;
2)
opracowanie wytycznych Ministra Obrony Narodowej w zakresie implementacji w resorcie obrony narodowej polityk kosmicznych NATO w obszarach planowania strategicznego, operacyjnym oraz przemysłowo-naukowym;
3)
przygotowanie resortowego planu implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej oraz dokumentów wykonawczych w odniesieniu do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
4)
wsparcie procesów decyzyjnych kierownictwa resortu obrony narodowej w obszarze wykorzystania przestrzeni kosmicznej poprzez przygotowywanie specjalistycznych opinii i analiz;
5)
reprezentowanie resortu obrony narodowej, w charakterze eksperckim, na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej;
6)
opracowywanie stanowiska resoru obrony narodowej w sprawach dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej na potrzeby poziomu polityczno-wojskowego;
7)
wypracowanie założeń (poziomu ambicji) dotyczących budowy kompetencji kosmicznych w polskim sektorze obronnym-przemysłowym i naukowym;
8)
przegląd, analiza i wyselekcjonowanie zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych dla zdolności operacyjnych, zdefiniowanych wymagań operacyjnych oraz potrzeb bieżących dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia;
9)
w porozumieniu z Organizatorami Systemów Funkcjonalnych, zwanych dalej "OSF" oraz Gestorami SpW, zwanych dalej "GSpW", przeprowadzenie analizy i zidentyfikowanie zakresu potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykorzystania przestrzeni kosmicznej, dla których niezbędne jest wykonanie procesu Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz Definiowanie Wymagań Operacyjnych;
10)
inicjowanie, odpowiednio poprzez OSF lub GSpW, procesów Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz Definiowania Wymagań Operacyjnych, a także przygotowania Wymagań Taktyczno-Technicznych dla potrzeb bieżących, w obszarze wykorzystania satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach cyklu i poza cyklem planistycznym;
11)
organizacja wsparcia merytorycznego procesów, o których mowa w pkt 8-10;
12)
zapewnienie pełnej koordynacji, spójności i komplementarności zdefiniowanych wymagań operacyjnych, potrzeb bieżących i innych zidentyfikowanych zadań w obszarze wykorzystania i monitorowania przestrzeni kosmicznej;
13)
inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "komórkami i jednostkami organizacyjnymi", w obszarze przedsięwzięć związanych z budową zdolności operacyjnych, które wykorzystują lub monitorują przestrzeń kosmiczną;
14)
inicjowanie i prowadzenie, przy wsparciu niezbędnych komórek i jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w formule G2G, zmierzających do identyfikacji, analizy, oceny i przedstawianie kierownictwu resortu obrony narodowej możliwych kierunków zaspokojenia potrzeb dla zdolności operacyjnych w ramach umów międzynarodowych;
15)
przygotowanie na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prac studyjnych, przy współpracy z OSF oraz GSpW, i przedstawienie do akceptacji Ministra Obrony Narodowej dokumentów koncepcyjnych w sprawie budowy satelitarnych zdolności operacyjnych w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi, telekomunikacji satelitarnej, obserwacji i monitorowania przestrzeni kosmicznej, wynoszenia obiektów na orbitę oraz budowy wojskowego segmentu naziemnego, w tym z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej;
16)
inicjowanie procesów identyfikacji, weryfikacji i zgłaszania potrzeb do centralnych planów rzeczowych oraz organizacyjno-dyslokacyjnych dokumentów planistycznych;
17)
proponowanie zapisów i zmian zapisów w Programie rozwoju Sił Zbrojnych i planach pochodnych w odniesieniu do rozwoju satelitarnych zdolności operacyjnych, w tym koncepcji rozwoju zdolności, planów rozwoju zdolności oraz programów operacyjnych;
18)
na wniosek uprawnionych komórek i jednostek organizacyjnych udzielanie merytorycznego, eksperckiego wsparcia procesów analitycznych i realizacyjnych dotyczących pozyskania sprzętu wojskowego, zgodnie z obowiązującym systemem pozyskiwania SpW, a także procesu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym w ramach prac Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub współpracy międzynarodowej;
19)
we współpracy z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów ramowych, technicznych i operacyjnych w przypadku decyzji o osiąganiu satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach współpracy lub programów międzynarodowych;
20)
przygotowanie, i przedstawianie do akceptacji Ministra Obrony Narodowej albo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw modernizacji technicznej w zakresie niezastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej, innych dedykowanych rozwiązań pozyskania SpW lub trybu zaspokojenia potrzeb operacyjnych wynikających ze specyfiki obszaru technologii kosmicznych oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
21)
nadzór i koordynacja wykonywania zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia satelitarnych systemów operacyjnych, w szczególności w następujących obszarach budowy zdolności: pozyskanie sprzętu, przygotowanie infrastruktury, pozyskanie i przygotowanie personelu, kształcenie i szkolenie specjalistyczne, budowa struktur organizacyjno-etatowych, eksploatacja i zabezpieczenia logistyczne;
22)
wnioskowanie do komórek i jednostek organizacyjnych uprawnionych do zgłaszania propozycji w sprawie zainicjowania procesów związanych z kwalifikowaniem zadań pod kątem występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa w ramach budowy zdolności operacyjnych wykorzystujących przestrzeń kosmiczną;
23)
przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych w obszarze wykorzystania przestrzeni kosmicznej do budowy zdolności operacyjnych;
24)
opracowywanie, na polecenie upoważnionych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie oraz zapytania dziennikarskie, a także projektów odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczące wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez resort obrony narodowej;
25)
przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej półrocznych informacji o realizacji zadań wynikających z decyzji;
26)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w obszarze budowy satelitarnych zdolności operacyjnych.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 2, ma prawo podejmować współpracę z komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz OSF, GSpW, a także pionu uzbrojenia i modernizacji.
2. 
Pełnomocnik ma prawo, w celu realizacji zadań, podejmować współpracę z organami administracji publicznej, krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemysłowego potencjału obronnego, w tym badawczo-naukowego oraz instytucjami międzynarodowymi (m.in. NATO, UE, Europejska Agencja Kosmiczna), realizującymi zadania związane w wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej oraz budową satelitarnych zdolności operacyjnych.
3. 
Pełnomocnik może występować do komórek i jednostek organizacyjnych z wnioskami dotyczącymi budowy zdolności operacyjnych, które wykorzystują przestrzeń kosmiczną.
§  4. 
Pełnomocnik jest uprawniony do:
1)
przedstawiania propozycji i wniosków do uprawnionych komórek i jednostek organizacyjnych dotyczących inicjowania, koordynacji i realizacji zadań, projektów i procesów z zakresu wykorzystania przestrzeni kosmicznej realizowanych w szczególności na podstawie:
a)
decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149 oraz z 2018 r. poz. 186),
b)
decyzji Nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowana),
c)
decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z 2016 r. poz. 146, poz. 206 i poz. 212, z 2017 r. poz. 71, z 2018 r. poz. 96, z 2019 r. poz. 130 oraz z 2020 r. poz. 40),
d)
decyzji Nr 262/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 213, z 2016 r. poz. 218 oraz z 2019 r. poz. 247),
e)
decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 248 oraz z 2018 r. poz. 145),
f)
decyzji Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 74 oraz z 2017 r. poz. 137);
2)
reprezentowania resortu obrony narodowej w zakresie dotyczącym budowania satelitarnych zdolności operacyjnych;
3)
prowadzenia korespondencji w zakresie dotyczącym spraw przestrzeni kosmicznej;
4)
zwracania się o wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii do podmiotów spoza resortu obrony narodowej.
§  5. 
Pełnomocnik, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., przygotuje projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, stanowiącego organ doradczy Pełnomocnika.
§  6. 
Obsługę administracyjną Pełnomocnika zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
§  7. 
Nadzór merytoryczny nad pracą Pełnomocnika sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marcin Ociepa.
§  8. 
Zadania i uprawnienia Pełnomocnika nie naruszają kompetencji i właściwości innych instytucji, komórek i jednostek organizacyjnych.
§  9. 
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji jego zadań.
§  10. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.