Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej. - OpenLEX

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.82

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

DECYZJA Nr 66/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.
§  2. 
1. 
Pełnomocnik realizuje zadania w zakresie opracowania i implementacji resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej, na podstawie której przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje dotyczące planowania, inicjowania, przygotowania, koordynowania i nadzorowania programów, projektów i procesów realizowanych w resorcie obrony narodowej w obszarze budowy zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do:
1)
pozyskiwania satelitarnych zobrazowań Ziemi;
2)
obserwacji, rozpoznania i budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej;
3)
telekomunikacji satelitarnej, w tym z wykorzystaniem narodowych i sojuszniczych systemów satelitarnych i infrastruktury naziemnej;
4)
zabezpieczenia usług precyzyjnej nawigacji satelitarnej i synchronizacji czasu;
5)
wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.
2. 
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
przygotowanie strategii resortu obrony narodowej w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej;
2)
opracowanie wytycznych Ministra Obrony Narodowej w zakresie implementacji w resorcie obrony narodowej polityk kosmicznych NATO w obszarach planowania strategicznego, operacyjnym oraz przemysłowo-naukowym;
3)
przygotowanie resortowego planu implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej oraz dokumentów wykonawczych w odniesieniu do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
4)
wsparcie procesów decyzyjnych kierownictwa resortu obrony narodowej w obszarze wykorzystania przestrzeni kosmicznej poprzez przygotowywanie specjalistycznych opinii i analiz;
5)
reprezentowanie resortu obrony narodowej, w charakterze eksperckim, na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej;
6)
opracowywanie stanowiska resoru obrony narodowej w sprawach dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej na potrzeby poziomu polityczno-wojskowego;
7)
wypracowanie założeń (poziomu ambicji) dotyczących budowy kompetencji kosmicznych w polskim sektorze obronnym-przemysłowym i naukowym;
8) 1
 przegląd, analiza i wyselekcjonowanie zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych dla zdolności operacyjnych, zdefiniowanych wymagań sprzętowych oraz potrzeb

bieżących dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie

zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia;

9) 2
 w porozumieniu z Szefem Agencji Uzbrojenia, szefami właściwych komórek

organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego, którym powierzono odpowiedzialność za zarządzanie systemami funkcjonalnymi, zwanymi dalej "zarządzającymi systemami funkcjonalnymi" oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi odpowiedzialnymi za określanie zasad wykorzystania bojowego sprzętu wojskowego i określanie wymagań eksploatacyjno-technicznych dla sprzętu wprowadzanego do Sił Zbrojnych, zwanych dalej "odpowiedzialnymi za wymagania eksploatacyjne", przeprowadzenie analizy i zidentyfikowanie zakresu potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykorzystania przestrzeni kosmicznej, dla których niezbędne jest wykonanie procesu Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz definiowanie wymagań sprzętowych;

10) 3
 inicjowanie, odpowiednio poprzez zarządzających systemami funkcjonalnymi lub Szefa Agencji Uzbrojenia, procesów Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz definiowania wymagań sprzętowych w obszarze wykorzystania satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach cyklu i poza cyklem planistycznym;
11)
organizacja wsparcia merytorycznego procesów, o których mowa w pkt 8-10;
12)
zapewnienie pełnej koordynacji, spójności i komplementarności zdefiniowanych wymagań operacyjnych, potrzeb bieżących i innych zidentyfikowanych zadań w obszarze wykorzystania i monitorowania przestrzeni kosmicznej;
13)
inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "komórkami i jednostkami organizacyjnymi", w obszarze przedsięwzięć związanych z budową zdolności operacyjnych, które wykorzystują lub monitorują przestrzeń kosmiczną;
14)
inicjowanie i prowadzenie, przy wsparciu niezbędnych komórek i jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w formule G2G, zmierzających do identyfikacji, analizy, oceny i przedstawianie kierownictwu resortu obrony narodowej możliwych kierunków zaspokojenia potrzeb dla zdolności operacyjnych w ramach umów międzynarodowych;
15) 4
 przygotowanie na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prac studyjnych, przy współpracy z zarządzającymi systemami funkcjonalnymi oraz odpowiedzialnymi za wymagania eksploatacyjne, i przedstawienie do akceptacji Ministra Obrony Narodowej dokumentów koncepcyjnych w sprawie budowy satelitarnych zdolności operacyjnych w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi, telekomunikacji satelitarnej, obserwacji i monitorowania przestrzeni kosmicznej, wynoszenia obiektów na orbitę oraz budowy wojskowego segmentu naziemnego, w tym z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej;
16)
inicjowanie procesów identyfikacji, weryfikacji i zgłaszania potrzeb do centralnych planów rzeczowych oraz organizacyjno-dyslokacyjnych dokumentów planistycznych;
17)
proponowanie zapisów i zmian zapisów w Programie rozwoju Sił Zbrojnych i planach pochodnych w odniesieniu do rozwoju satelitarnych zdolności operacyjnych, w tym koncepcji rozwoju zdolności, planów rozwoju zdolności oraz programów operacyjnych;
18)
na wniosek uprawnionych komórek i jednostek organizacyjnych udzielanie merytorycznego, eksperckiego wsparcia procesów analitycznych i realizacyjnych dotyczących pozyskania sprzętu wojskowego, zgodnie z obowiązującym systemem pozyskiwania SpW, a także procesu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym w ramach prac Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub współpracy międzynarodowej;
19)
we współpracy z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów ramowych, technicznych i operacyjnych w przypadku decyzji o osiąganiu satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach współpracy lub programów międzynarodowych;
20)
przygotowanie, i przedstawianie do akceptacji Ministra Obrony Narodowej albo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw modernizacji technicznej w zakresie niezastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej, innych dedykowanych rozwiązań pozyskania SpW lub trybu zaspokojenia potrzeb operacyjnych wynikających ze specyfiki obszaru technologii kosmicznych oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
21)
nadzór i koordynacja wykonywania zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia satelitarnych systemów operacyjnych, w szczególności w następujących obszarach budowy zdolności: pozyskanie sprzętu, przygotowanie infrastruktury, pozyskanie i przygotowanie personelu, kształcenie i szkolenie specjalistyczne, budowa struktur organizacyjno-etatowych, eksploatacja i zabezpieczenia logistyczne;
22)
wnioskowanie do komórek i jednostek organizacyjnych uprawnionych do zgłaszania propozycji w sprawie zainicjowania procesów związanych z kwalifikowaniem zadań pod kątem występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa w ramach budowy zdolności operacyjnych wykorzystujących przestrzeń kosmiczną;
23)
przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych w obszarze wykorzystania przestrzeni kosmicznej do budowy zdolności operacyjnych;
24)
opracowywanie, na polecenie upoważnionych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie oraz zapytania dziennikarskie, a także projektów odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczące wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez resort obrony narodowej;
25)
przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej półrocznych informacji o realizacji zadań wynikających z decyzji;
26)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w obszarze budowy satelitarnych zdolności operacyjnych.
§  2a.  5
1. 
Pełnomocnik odpowiada za skoordynowany i kompleksowy rozwój Systemu Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej jako kluczowego elementu wsparcia operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozpoznania powierzchni Ziemi i przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej oraz rażenia. System wykorzystania przestrzeni kosmicznej obejmuje zdolności operacyjne rozwijane w wielu systemach funkcjonalnych.
2. 
Określanie kierunków rozwoju zdolności operacyjnych kluczowych dla Systemu Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej Pełnomocnik uzgadnia z zarządzającymi systemami funkcjonalnymi oraz współpracuje w tym zakresie z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych i Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w celu

uwzględnienia wniosków i doświadczeń wynikających z realizacji zadań pozostających w ich kompetencji.

§  3.  6
 Pełnomocnik w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 2, ma prawo podejmować współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, w tym w szczególności z zarządzającymi systemami funkcjonalnymi oraz odpowiedzialnymi za wymagania eksploatacyjne, a także Agencją Uzbrojenia.
§  4. 
Pełnomocnik jest uprawniony do:
1)
przedstawiania propozycji i wniosków do uprawnionych komórek i jednostek organizacyjnych dotyczących inicjowania, koordynacji i realizacji zadań, projektów i procesów z zakresu wykorzystania przestrzeni kosmicznej realizowanych w szczególności na podstawie:
a) 7
 decyzji Nr 116/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 188),
b) 8
 (uchylona),
c) 9
 (uchylona),
d)
decyzji Nr 262/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 213, z 2016 r. poz. 218 oraz z 2019 r. poz. 247),
e)
decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 248 oraz z 2018 r. poz. 145),
f)
decyzji Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 74 oraz z 2017 r. poz. 137);
2)
reprezentowania resortu obrony narodowej w zakresie dotyczącym budowania satelitarnych zdolności operacyjnych;
3)
prowadzenia korespondencji w zakresie dotyczącym spraw przestrzeni kosmicznej;
4)
zwracania się o wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii do podmiotów spoza resortu obrony narodowej.
§  5. 
Pełnomocnik, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., przygotuje projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, stanowiącego organ doradczy Pełnomocnika.
§  6.  10
 Obsługę administracyjną Pełnomocnika zapewnia Departament Innowacji.
§  7. 
Nadzór merytoryczny nad pracą Pełnomocnika sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marcin Ociepa.
§  8. 
Zadania i uprawnienia Pełnomocnika nie naruszają kompetencji i właściwości innych instytucji, komórek i jednostek organizacyjnych.
§  9. 
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji jego zadań.
§  10. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
2 § 2 ust. 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
3 § 2 ust. 2 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
5 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
7 § 4 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
8 § 4 pkt 1 lit. b uchylona przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
9 § 4 pkt 1 lit. c uchylona przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.
10 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.267) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.