Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2019.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 40. rocznicą Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. poz. 2321) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 40. rocznicą Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Funkcję Pełnomocnika pełni Dyrektor Biura Programu "Niepodległa".
3.  Nadzór nad wykonywaniem czynności Pełnomocnika sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy pomocy komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) reprezentowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 40. rocznicą Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, w szczególności przed:
a) organami administracji publicznej,
b) przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) urzędami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
d) krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury;
2) organizowanie wydarzeń kulturalnych upamiętniających rocznicę;
3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów związanych z obchodami.
§  3.  Pełnomocnik opracowuje szczegółowy plan obchodów, który jest zatwierdzany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  4.  Obsługę merytoryczną i finansową prac Pełnomocnika zapewnia państwowa instytucja kultury - Biuro Programu "Niepodległa".
§  5. 
1.  Pełnomocnik przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 15 stycznia 2020 r. sprawozdanie ze zrealizowanych zadań.
2.  Pełnomocnik jest ustanowiony na okres do dnia przyjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).