Dz.Urz.MC.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw technologii finansowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669) w związku z § 3 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Ministra Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 29) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw technologii finansowych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Cyfryzacji.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze zastosowań technologii finansowych w administracji publicznej i rozwiązań teleinformatycznych w sektorze finansowym oraz podejmowanie i realizacja działań zmierzających do rozwoju sektora technologii finansowych (fintech), zgodnie z kierunkami zdefiniowanymi dla tego sektora w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), stanowiącej załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 8 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260), w szczególności:
1) koordynacja działań z zakresu wdrażania technologii finansowych w administracji publicznej oraz rządowych rozwiązań teleinformatycznych na rynkach finansowych;
2) wyznaczanie kierunków rozwoju, opracowywanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i inicjowanie działań innowacyjnych w zakresie wspierania ekosystemu technologii finansowych i transakcyjnych na poziomie krajowym;
3) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i prawnych niezbędnych dla zastosowań technologii finansowych w administracji publicznej;
4) opiniowanie i współtworzenie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój technologii finansowych;
5) współpraca z rynkami finansowymi, ministerstwami, organami nadzoru, organizacjami oraz instytucjami otoczenia rynkowego ekosystemu technologii finansowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
6) inicjowanie projektów innowacyjnych i edukacyjnych oraz podejmowanie działań dla rozwoju kompetencji w zakresie technologii finansowych jak również wsparcie dla badań naukowych na rzecz rozwoju technologii finansowych.
§  3.  W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Cyfryzacji.
§  4.  Obsługę merytoryczną, kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Departament Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.