Ustanowienie odznaki okolicznościowej Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.64

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Upamiętniając dwudziestą rocznicę utworzenia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji ustanawia się odznakę okolicznościową Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego, zwaną dalej "Medalem".
2. 
Medal może być nadawany policjantom i pracownikom Policji oraz innym osobom w uznaniu osiągnięć w walce z przestępczością zorganizowaną lub wspierania działań Centralnego Biura Śledczego.
§  2. 
1. 
Medal ma kształt okrągły o średnicy 35 mm w kolorze srebrnym z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, pośrodku, na zarysie gwiazdy policyjnej, jest umieszczony wypukły wizerunek orła ze wzniesionymi skrzydłami, trzymającego w szponach ośmiornicę. Wizerunek orła wraz z ośmiornicą jest umieszczony na tle konturu mapy Rzeczypospolitej Polskiej. Pod zarysem gwiazdy policyjnej jest umieszczona półokrągła szarfa z napisem "CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI". Po obu bokach orła, w półokręgu, widnieją wypukłe, majuskułowe daty "2000" - po lewej stronie i "2020" - po prawej stronie, których cyfry są umieszczone dośrodkowo. Na stronie odwrotnej, na tle zarysu gwiazdy policyjnej, jest umieszczony pięciowierszowy wypukły, majuskułowy napis "20-LECIE UTWORZENIA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO". Na obrzeżach gwiazdy policyjnej widnieje ujmujący napis wieniec z dwóch stylizowanych gałązek wawrzynu i dębiny.
2. 
Medal jest zawieszony na wstążce niebieskiej o szerokości 38 mm, mającej pośrodku dwa prążki biały i czerwony - każdy szerokości 4 mm; po zewnętrznej stronie prążka białego i czerwonego znajdują się prążki srebrzyste, każdy szerokości 2 mm.
3. 
Wzór Medalu jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
1. 
Medal nadaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej "Ministrem", na wniosek Komendanta Głównego Policji, z inicjatywy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
2. 
Wniosek o nadanie Medalu:
1)
zawiera dane personalne kandydata do wyróżnienia Medalem oraz opis jego osiągnięć uzasadniających nadanie Medalu;
2)
przedstawia się Ministrowi co najmniej miesiąc przed przewidywaną datą wręczenia Medalu, a w uzasadnionych przypadkach - w innym terminie.
3. 
Wzór wniosku o nadanie Medalu jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Medal i dyplom stwierdzający jego nadanie i uprawniający do jego noszenia, zwany dalej "dyplomem", wręcza Minister albo - w jego imieniu - inna upoważniona osoba, w szczególności Komendant Główny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.
2. 
Medal może być nadany tej samej osobie tylko raz.
3. 
Wzór dyplomu jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  5. 
1. 
Medal wręcza się z okazji Święta Policji, świąt państwowych lub podczas oficjalnych uroczystości państwowych i samorządowych - w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu, nie później niż dwanaście miesięcy od dnia nadania Medalu.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra, Medal może być wręczony w terminie innym, niż określony w ust. 1.
3. 
Akt wręczenia Medalu dokonywany w imieniu Ministra poprzedza się wypowiedzeniem formuły "W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczam Pani/Panu (w przypadku posiadania przez osobę wyróżnioną stopnia służbowego, należy go podać) Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego".
§  6. 
1. 
Medal nosi się na lewej piersi po odznakach polskich orderów i odznaczeń państwowych.
2. 
Osobom wyróżnionym Medalem nie przysługują inne prawa i przywileje, niż wynikające z jego okolicznościowego charakteru.
3. 
W razie zgubienia albo zniszczenia Medalu lub dyplomu wtórnych egzemplarzy nie wydaje się.
§  7. 
Ewidencję Medali i dyplomów prowadzi komórka organizacyjna urzędu obsługującego Ministra właściwa do spraw osobowych.
§  8. 
1. 
Koszty związane z wykonaniem matrycy Medalu i jego kolejnych serii oraz dyplomów są pokrywane z budżetu państwa ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.
2. 
Medale i dyplomy przewidziane do wręczenia Komendant Główny Policji przekazuje do dyspozycji Ministra niezwłocznie po ich wykonaniu.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

odznaki okolicznościowej Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

o nadanie odznaki okolicznościowej Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).