Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2013.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Spraw Zagranicznych w ramach konkursu fotograficznego "Rozwój w obiektywie"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się jednorazową nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za zwycięstwo w konkursie fotograficznym "Rozwój w obiektywie", zwaną dalej "nagrodą", organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "MSZ".
2. W ramach konkursu przyznawane są:
1) Grand Prix Konkursu o wartości 5.000 zł;
2) nagrody w każdej z trzech kategorii konkursowych:
a) za zajęcie I miejsca, nagroda o wartości 3.000 zł,
b) dwa wyróżnienia o wartości 1.500 zł każde.
3. Laureatem nagrody, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 zostanie autor zdjęcia, które uzyska najwyższą ocenę jury konkursowego, zwanego dalej "jury".
4. Laureatami nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 lit. a-b zostaną autorzy zdjęć, które uzyskają najwyższą ocenę jury w poszczególnych kategoriach konkursowych.
5. Poinformowanie laureatów konkursu o wynikach konkursu nastąpi do dnia 5 listopada 2013 r., a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r.
6. Kwoty nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 są kwotami brutto.
§  2.
1. W skład jury wchodzi nie więcej niż pięciu członków, w tym przewodniczący.
2. W skład jury wchodzi dwóch przedstawicieli MSZ oraz osoby będące zawodowymi fotografikami, podróżnikami i dziennikarzami o doświadczeniu podróżniczym.
3. Skład jury oraz regulamin jego prac zatwierdza podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za współpracę rozwojową.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
5. Deklaracja dotycząca potencjalnego konfliktu interesów członków jury stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3. Koszt nagród w łącznej wysokości 23.000 zł brutto zostanie pokryty ze środków ujętych w ramach Planu wydatków Departamentu Współpracy Rozwojowej na rok 2013.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW CZŁONKÓW JURY KONKURSU "ROZWÓJ W OBIEKTYWIE"

Imię i nazwisko członka Jury: …………………………...............................

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z listą autorów prac wytypowanych do Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych i stwierdzam, że:

1. nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź stosunku pokrewieństwa bądź powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związana/y z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, z żadnym z autorów prac.

2. nie pozostaję z żadnym z autorów prac w innych relacjach, które mogą być źródłem konfliktu interesów i wpływać na moją bezstronność. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Jury i wycofania z oceny prac.

……………………………………

data i podpis

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).