Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Surabaya (Republika Indonezji).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.5.144

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 62
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Surabaya (Republika Indonezji)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Ustanawia się urząd konsularny pod nazwą: "Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Surabaya", kierowany przez konsula honorowego.
2.
Siedzibą urzędu konsularnego, o którym mowa w ust. 1, jest Surabaya.
§  2.
Okręg konsularny Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Surabaya obejmuje terytorium prowincji Jawa Wschodnia.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600.