Ustanowienie kierownika jednostki budżetowej Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.249

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 199/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia kierownika jednostki budżetowej Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225) ustala się, co następuje:
§  1. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. kierownika jednostki budżetowej Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ustanawia się dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.