Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.261

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2013 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny 1

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny, zwanego dalej "Pełnomocnikiem". Na stanowisko Pełnomocnika powołuje się Panią Annę Andrzejewską - Zastępcę Dyrektora w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  2. Pełnomocnika powołuje się na czas nieoznaczony.
§  3. Pełnomocnik odpowiedzialny jest za koordynację działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie konstytucyjnych praw rodziny.
§  4. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.
§  4a. 3 (uchylony).
§  5. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) prowadzenie analizy obowiązujących przepisów w kontekście ochrony rodziny i przedstawianie propozycji działań legislacyjnych oraz pozalegislacyjnych w tym zakresie;
2) prowadzenie analizy projektów aktów prawnych na poziomie konsultacji wewnątrzresortowych i międzyresortowych;
3) prowadzenie analizy praktycznego działania regulacji dotyczących rodziny;
4) inicjowanie współpracy i koordynacja działań międzyresortowych w zakresie wpływu regulacji na rodzinę;
5) inicjowanie działań Ministra Sprawiedliwości zmierzających do promocji i upowszechniania problematyki ochrony praw rodziny, a także do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia praw rodziny do ochrony i opieki ze strony Państwa;
6) występowanie na zewnątrz w sprawach właściwych pełnomocnikowi;
7) monitorowanie sytuacji w zakresie polityki prorodzinnej;
8) współpraca z innymi urzędami administracji państwowej, w szczególności Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania;
9) współpraca z innymi organami administracji rządowej, w szczególności Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej;
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi im jednostkami organizacyjnymi w szczególności ośrodkami pomocy społecznej;
11) współpraca z krajowymi organizacjami pozarządowymi, które w ramach działalności statutowej zajmują się prawami i ochroną rodziny;
12) konsultacja wybranych projektów aktów prawnych na etapie sporządzania oceny skutków regulacji.
§  6. 4 (uchylony).
§  7. 5 (uchylony).
§  8. 6 (uchylony).
§  9. 7 (uchylony).
§  10. 8 (uchylony).
§  11. 9 Obsługę administracyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Tytuł zarządzenia zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
2 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 lutego 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.

3 § 4a uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
4 § 6 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
5 § 7 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
6 § 8 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
7 § 9 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
8 § 10 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.
9 § 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 lutego 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 2016 r.