Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2013.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 5 lipca 2013 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego

Na podstawie Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z § 20 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 4) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego, zwanego w dalszej części zarządzenia "Pełnomocnikiem".
2. 2 Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych.
§  2. Pełnomocnik:
1) monitoruje aktywność instytucji Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do dokumentów i wytycznych do realizacji "Partnerstwa Wschodniego". Przygotowuje analizę odpowiednich dokumentów Unii Europejskiej;
2) przygotowuje polskie inicjatywy i propozycje oraz formułuje polskie stanowisko w odniesieniu do dokumentów kształtujących "Partnerstwo Wschodnie" i zasad oraz form jego wdrożenia;
3) koordynuje działania polskich przedstawicieli w instytucjach Unii Europejskiej i państwach członkowskich Unii Europejskiej na rzecz uwzględnienia polskiego stanowiska w dokumentach dot. "Partnerstwa Wschodniego". Przygotowuje instrukcje dla przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia odpowiednich gremiów Unii Europejskiej;
4) koordynuje działania wobec państw objętych Partnerstwem Wschodnim związane z jego wdrożeniem;
5) koordynuje działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i współpracę z innymi jednostkami administracji państwowej związane z wdrażaniem zadań i projektów "Partnerstwa Wschodniego" na forum Unii Europejskiej i w państwach objętych Partnerstwem.
§  3. 3
1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje podsekretarz stanu właściwy w sprawach polityki wschodniej, w imieniu którego bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor Departamentu Wschodniego.
2. Pełnomocnik przekazuje prowadzoną przez siebie korespondencję do wiadomości dyrektora Departamentu Wschodniego.
3. Dyrektor Departamentu Wschodniego przekazuje Pełnomocnikowi do wiadomości wszystkie informacje w zakresie bieżącej pracy Departamentu Wschodniego, w tym w szczególności w kwestiach związanych z Partnerstwem Wschodnim.
§  4. 4 (uchylony).
§  5. 5 Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika, także w zakresie informacji niejawnych, zapewnia Departament Wschodni.
§  6. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków przydzielonych do dyspozycji dyrektora Departamentu Wschodniego.
§  7. Traci moc decyzja Nr 111 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego.
§  8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).
2 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 21 z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MSZ.2014.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 sierpnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 26 października 2015 r. (Dz.Urz.MSZ.2015.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2015 r.

3 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 21 z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MSZ.2014.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 sierpnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 26 października 2015 r. (Dz.Urz.MSZ.2015.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2015 r.

4 § 4 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 21 z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MSZ.2014.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 sierpnia 2014 r.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 21 z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MSZ.2014.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 sierpnia 2014 r.